Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hoàng Thị Lan Anh

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)978066998

hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Trần Thị Mai Anh

Tiến sĩ

Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

+84 988129229

tranthimaianh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hải Anh

Giảng viên - Thạc sĩ kinh tế

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

(+84)944700138

vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đăng Cường

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp

0983311655

nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Trần Việt Dũng

Thạc sĩ

0912549226

tranvietdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lê Duy

Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài Nguyên

0787210585

nguyenleduy@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Minh Hà

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 26 - P.HVT -TPTN

0912804904

buithiminhha@tuaf.edu.vn

Phạm Thanh Hiếu

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

+842803654817

phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Dương Thị Minh Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Môi trường, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979 132 598

duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0977026331

nguyenthihoacb@tuaf.edu.vn

Đinh Thị Kim Hoa

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH-CNTP DHNLTN

0983 844 268

dinhthikimhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Vi Đại Lâm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Công nghệ sinh học-Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84968010313

vidailam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Lan

Giáo sư - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912660317

nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn