Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề tài

1. Đề tài cấp trường: Xây dựng bài giảng điện tử môn học Khuyến nông. Mã số: 2008 - TN03- 15

2. Đề tài cấp trường: Biên soạn bài giảng điện tử môn học Giới trong khuyến nông và phát triển nông thôn. Mã số: TN2009 - 03-35

3. Đè tài cấp bộ: Nghiên cứu phương pháp tiếp cận phát triển sinh kế dựa trên cộng đồng trong phát triển nông thôn tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam. Mã số: B2009 - TN03 - 03.

4. Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu của nông hộ trong sản xuất chè. Mã số T2017-31.

5. Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của nguồn lực đến đa dạng sinh kế nông hộ trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Mã số T2017 - 33.

6. Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất chè hữu cơ tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. Mã số T2021 - 18GV