Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bài báo

1. Chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên, chi phí và lợi nhuận giữa các tác nhân. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số 13, 2009. 

2. Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của cộng đôgf dân tộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.Tạp chí Khoa học Công nghệ . Số 13, 2009. 

3. Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của người dân xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 11/2010

4. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chè theo phương thức hợp đồng giữa doanh nghiệp và người dân. Trường hợp ở tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 07/1, 2016.

5. Giải pháp phát triển kinh tế  hộ góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 10/2017.

6. Nhận thức của nông hộ về Biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất chè. Trường hợp nghiên cứu: vùng chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 172, số 12/2, 2017.

7. Ảnh hưởng của yếu tố nguồn lực tới đa dạng sinh kế nông hộ trồng chè trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 173, số 03, 2018.

8. Phân tích hiệu quả kinh tế cây chè của nông hộ tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 188, số 12/2, 2018.