Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đặng Xuân Bình
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đặng Xuân Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư - Giảng viên cao cấp

Địa chỉ: Phòng Công tác học sinh sinh viên

Di động: (+84) 0982970929

Email: dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dangxuanbinh

Name: Đặng Xuân Bình

Degree: Dr

Title: Assoc. Prof.

Office Address: Head, Office of Student Affairs

Tel: (+84) 0982970929

Email: dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dangxuanbinh

Quá trình Đào tạo:

    Đại học ngành Chăn nuôi Thú y tại Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái (1992)

    Thạc sỹ ngành Thú y tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (2001)

    Tiến sỹ ngành Vi sinh vật học thú y tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (2005)

 

PERSONAL INFORMATION

1. Full name: DANG XUAN BINH

2. Date of birth: November 22nd 1968                         3. Male/Female: Male

4. Place of birth: Thai Nguyen city, Viet Nam                 5. Place of origin: Nam Dinh, Viet Nam

 

6. Current address: Ward: Huong Son City: Thai Nguyen Province: Thai Nguyen

Phone number: 0982970929 Email: binhdx@tnu.edu.vn

  1. Degrees:
    1. Doctor of Philosophy:     

Year: 2005

Institution: Vietnam Academy of Agricultural Science

Division: Agriculture

Specialisation: Microoganism in Veterinary Medicine

  1. Master of Science

Year: 2000

Institution: Vietnam Academy of Agricultural Science

Division: Agriculture

Specialisation: Microoganism in Veterinary Medicine

8. Academic titles:

Associate Professor          Year : 2011     Place: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

9. Research Title :                                        10. Position:

11. Occupation:

Employer: Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Sub-department: Microoganism - Immnology - Epidemiology

Office address : Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Phone number: 0982970929

Email: binhdx@tnu.edu.vn/dangxuanbinh@tuaf.edu.vn