Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Đinh Thị Kim Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid, phospholipid, axit béo và phosphatidylcholine loài san hô mềm Capnella SP. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16, Số 3; 2016

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC LỚP CHẤT LIPID, PHOSPHOLIPID, AXIT BÉO, VÀ PHOSPHATIDYLCHOLINE LOÀI SAN HÔ MỀM CAPNELLA SP.

 

Đặng Thị Phương Ly1*, Trần Quang Đệ3, Phạm Minh Quân1, Đinh Thị Kim Hoa5,
Nguyễn Thị Thêu
1, Lưu Thị Hải Linh4, Phạm Quốc Long1, Andrey Imbs Borisovich2

1Viện Hóa học Các hợp chất Thiên nhiên-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Viện Sinh vật biển Zhirmunsky, phân viện Viễn Đông, Vladivostok, LB Nga

3Đại học Cần Thơ

4Đại học Sư phạm Hà Nội 2

5Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

*E-mail: phuongly1412@gmail.com

Ngày nhận bài: 29-6-2016

 

 

TÓM TẮT: Hàm lượng lipid tổng của mẫu san hô mềm Capnella sp. chiếm 1,44 ± 0,10% so với trọng lượng mẫu tươi. Trong thành phần axit béo có mặt các axit béo tetracosapolyenoic
24:5n-6 và 24:6n-3 là axit béo đánh dấu điển hình cho san hô mềm (san hô tám ngăn) và các axit béo đánh dấu cho vi sinh vật cộng sinh như 18:5n-3, 18:2n-6, 18:3n-6, 18:4n-3, 20:4n-3. Kết quả phân tích lớp chất lipid cho thấy trong lipid tổng có mặt các lớp chất lipid chính là lipid phân cực, sterol, axit béo tự do, triacylglycerol, monoalkyldiacylglycerol, hydrocacbon và sáp, trong đó lipid phân cực chiếm hàm lượng cao nhất (21,14 ± 1,17% hàm lượng lipid tổng). Thành phần phospholipid của san hô mềm Capnella sp. có mặt các phân lớp phospholipid đặc trưng của động vật ngành Cnidarian là phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine, phosphatidylserine, phosphatidylinositol, phosphonolipid là ceramide aminoethylphosphonate, trong đó phosphatidylcholine chiếm hàm lượng cao nhất (35,53 ± 1,46% tổng phospholipid). Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, thành phần và hàm lượng các dạng phân tử trong lớp chất phosphatidylcholine từ loài san hô mềm của Việt Nam được nghiên cứu và công bố, kết quả đã xác định được sự có mặt của 13 dạng phân tử bằng phương pháp phổ khối hiện đại LC-MS IT TOF với độ chính xác cao. Hai dạng phân tử chiếm hàm lượng cao nhất là PC 18:0e/20:4PC 16:0e/20:4.

Từ khóa: Lipid tổng (TL), lipid phân cực (PoL), lipid không phân cực (NL), axit béo tự do (FFA), sterol (ST), triacylglycerol (TAG), monoankyl diacylglycerol (MADAG), hidrocacbon + sáp (WE), phosphatidylcholine (PC).