Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Đinh Thị Kim Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của nấm thối trắng đến quá trình thuỷ phân cellulose trong lõi ngô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 153, số 08 năm 2016 - chuyên san Nông Sinh Y.

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM THỐI TRNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN CELLULOSE TRONG LÕI NGÔ

Trương Trọng Xuân1, Trần Thị Lý1, Phạm Thị Vinh1, Đinh Thị Kim Hoa1

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xử lý lõi ngô bởi nấm thối trắng đến quá trình thủy phân cellulose trong lõi ngô. Sau thời gian thí nghiệm đã xác định được phương pháp tiền xử lý lõi ngô bằng NaOH 5%, lõi ngô sẽ được rửa bằng nước và tiến hành nuôi cấy với nấm thối trắng trong 30 ngày. Tiếp tục bổ sung enzyme Laminex nồng độ 200 µl trong 13 giờ để thu được dịch lõi ngô có hàm lượng đường khử cao nhất 118,62 g/kg. Đây là một hướng đi đúng nhằm tạo ra loại nhiên liệu mới (ứng dụng sản xuất đường chức năng hoặc cồn sinh học) và giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nguồn chất thải nông nghiệp.

 

Từ khóa: Lõi ngô, nấm thối trắng, nhiên liệu sinh học...

 

1 Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên