Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Môn học quan trắc và phân tích môi trường

01. Đề cương môn học: Quan trắc và phân tích môi trường 

02. Tài liệu học tập:

[1] Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thế Hùng (2008), “Giáo trình phân tích môi trường”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

[2] Trương Mạnh Tiến (2005), “Quan trắc môi trường”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

03. Tài liệu tham khảo

[1] Lê Quốc Hùng (2006), "Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước", Viện khoa học và công nghệ Việt Nam.

[2] Lê Văn Khoa (2001), "Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng", Nxb Giáo dục Hà Nội.

[3] Trần Linh Thước (2008), Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, Nxb Giáo dục Hà Nội

[4] Lê Đức (2004), Một số phương pháp phân tích môi trường, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[5] Phạm Thượng Hàn (2008), “Đo và kiểm tra môi trường”, Nxb Giáo dục, Hà Nội.