Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học

01. Đề cương môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học

02. Tài liệu học tập:

Trần Văn Điền và các tác giả (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý tài nguyên môi trường, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

03. Tài liệu tham khảo:

[1] Lê Huy Bá và các tác giả (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giáo dục Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Lê (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Cuốn sách rất cần thiết cho sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh, Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội.

[3] Phùng Kỳ Sơn (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[4] Đỗ Thị Oanh, Hoàng Văn Phụ (2012), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

[5]Nguyễn Mạnh Đức (2000), Giáo trình tin học ứng dụng xử lý số liệu thống kê và thực nghiệm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.