Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Thực tập nghề nghiệp Đánh giá tác động môi trường

01. Đề cương học phần: Thực tập nghề nghiệp Đánh giá tác động môi trường

02. Tài liệu học tập:

[1] Đặng Văn Minh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Dương Thị Minh Hòa (2013), “Giáo trình đánh giá tác động môi trường”, Nxb Nông nghiệp Hà Nội

03. Tài liệu tham khảo:

[1]. Lưu Đức Hải (2009), Cơ sở khoa học Môi trường, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

[2]. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ (2004), Đánh giá tác động môi trường, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

[3]. Trần Văn Ý và các tác giả (2006), Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển”, Nxb Thống kê, Hà Nội

[4]. Nguyễn Đình Mạnh (2005), Giáo trình đánh giá tác động môi trường - giáo trình dùng cho ngành môi trường và quản lý đất đai”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

[5]. Triệu Trung Dũng (2013), “Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường – Trình tự thẩm định và xử lý vi phạm về môi trường”, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.