Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bài báo đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Khuổi Luông, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

2013

Tạp chí Hội nghị thường niên Đại học  Thủy Lợi, Hà Nội năm 2013

2 Nghiên cứu xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng phương pháp biophin 2014 Tạp chí Khoa học công nghệ  Đại học Thái Nguyên

3

Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

2015

Tạp chí Khoa học công nghệ  Đại học Thái Nguyên

4

Nghiên cứu xử lý nước thải gara ô tô bằng xơ dừa

2016

Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam- số 27/2016

5 Nghiên cứu ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn nước thải khu KTX trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên bằng sét Kabenlis 3 2016 Tạp chí đại học Mỏ 
6 Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces 2018 Environmental Technology
7 Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học (bichar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên 2017 Tạp chí Khoa học công nghệ  Đại học Thái Nguyên
8 Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản  tại khu vực mỏ chì kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 2017 Tạp chí Khoa học đất
9 Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên 2017 Tạp chí Khoa học đất
10 Đánh giá nước thải chăn nuôi sau bể bioga 2017 Tạp chí Khoa học công nghệ  Đại học Thái Nguyên
11 Research on Pb adsorption capacity of ash from domestic waste incinerator 2020 Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies, JMESSP13420611
12 Study on the Zinc Absorbability of Ash from Domestic Waste Incinerator 2020 World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development 6(3):45-49
13 Study on heavy metals absortion by alfalfa (medicago sativa) in soil environments under varying heavy metals contents 2020 International Journal of Green and Herbal Chemistry
14 Evaluation of fly ash, apatite and rice straw derived-biochar in varying combinations for in situ remediation of soils contaminated with multiple heavy metals 2020

Soil science and plant nutrition

https://doi.org/10.1080/00380768.2020.1725913.

15 Immobilization of exchangeable chromium in a contaminated soil using natural zeolite as an effective adsorbent 2020 Vietnam Journal of Science and Technology 58 (5A) 2020 10-21
16 Enhancement of exchaneable Cd and Pb immobilization in contaminated soil using Mg/Al LDH-zeolite as an effective adsorbent 2021

Royal Society of Chemistry,  https://doi.org/10.1039/D0RA10530A.

17 DI CƯ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 2021 Tạp chí Dân tộc học
18 Pb, Cd, Zn Absorbing Capability Of the Lau Plant (Saccharum arundinaceum) to Treat Heavy Metal Contaminated Soil After Mining at Thai Nguyen Province 2022 Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
19 Nghiên cứu biến tính vỏ ngao để xử lý Pb trong nước ô nhiễm 2022 Tạp chí Khoa học - Đại học Tân Trào
20 Nghiên cứu xử lý xác gà và phân gà bằng lò gia nhiệt để sản xuất phân hữu cơ 2022 Tạp chí Khoa học - Đại học Tân Trào