Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Dương Thị Thanh Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Thanh Hà

Học vị: Thạc Sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Quản Lý Tài Nguyên

Di động: 0915213738

Email: duongthithanhha@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Thị Thanh Hà

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0915213738

Email: duongthithanhha@tuaf.edu.vn

Website:

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng  2  năm 2011

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

       
 
 
     

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:DƯƠNG THỊ THANH HÀ                  Giới tính:nữ

Ngày, tháng, năm sinh:17-4-1963                         Nơi sinh:Yên bái     

Quê quán: Yên bái                                                   Dân tộc:Kinh

Học vị cao nhất:thạc sỹ KHNN                              Năm, nước nhận học vị:1997

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại) Phó bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Bộ môn KHĐ- Khoa TNMT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Xóm 10, xã quy ết Thắng. TP Th ái nguyên             

Điện thoại liên hệ:  CQ:735035           NR:                           DĐ:0915213738 

Fax:                                                                     Email: h.duong95@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:chính quy: 5 n ăm       

Nơi đào tạo: Đại h ọc NN3 ( nay là ĐHNL Thái nguyên), tỉnh Thái nguyên

Ngành học:Trồng trọt                      

Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 1985

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:trồng trọt                                               Năm cấp bằng:1997

Nơi đào tạo: ĐHNL Thái nguyên

  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

  • Tên luận án:”Nghiên cứu tổ hợp phân khoáng NPK cho cây sắn tại đại học Thái nguyên”

 

 

3. Ngoại ngữ:

1.Tiếng nga

2.Tiếng Anh

Mức độ: bằng C của Bộ

Mức độ sử dụng:Giao tiếp được

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1985-1993

Khoa lâm nghiệp- ĐHNL

Giáo viên

Từ 1993-2001

              Khoa Trồng trọt- ĐHNL

Giáo viên

Từ 2001-2014

Khoa đc(TN-Môi trường)- ĐHNL

Giáo viên

Từ 2014 nay

Khoa Quản lý tài nguyên Môi trường

Giáo viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu các mô hình canh tác nông-lâm kết hợp trên đất dốc

1990-1992

Đề tài cấp bộ

Tham gia

2

nghi ên cứu hiệu lực của các tổ hợp phân khoáng NPK cho sắn t ại ĐHNL thái nguyên

1996-1997

Đề tài cấp bộ

Tham gia

3

NC bón phân lân dài hạn cho hệ thống cây tr ồng: luá cạn - đ ậu t ương xuân

1998-2000

Đề tài hợp tác với viện lúa quốc tế IRRI

Tham gia

4

Ảnh hưởng của Mg đ ến sinh tr ưởng v à NS đậu tương tại ĐHNL

1998

Đề tài cấp trường

chủ trì

5

Hiện trạng nước SH và nhu cầu nước sạch tại Nông trường sông cầu- đồng hỷ- TN

2008

Đề tài cấp trường

chủ trì

6

X©y dùng bµi gi¶ng ®iÖn tö m«n §a d¹ng sinh häc theo h­íng tÝch cùc hãa nhËn thøc cña ng­êi häc

2009

Đề tài cấp trường

chủ trì

7

X©y dùng bµi gi¶ng ®iÖn tö m«n Thanh tra vµ kiÓm to¸n m«i tr­êng theo h­íng tÝch cùc hãa nhËn thøc cña ng­êi häc”

2010

Đề tài cấp trường

chủ trì

8

Thu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi Đông Bắc "

 

2009-2010

Đề tài cấp bộ

Tham gia

8

Tình hình sử dụng phân bón và hàm lượng NO3‑ trong một số loại rau ăn sống tại TP Thái nguyên

2011

đề tài cấp trường

chủ trì

9

Hiện trạng môi trường nông thôn ở Tuyên Quang

2011

 

Hướng dẫn SV

10

Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn đến môi trường tại huyện phú bình- TN

2011

 

Hướng dẫn SV

11

Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi gà đến môi trường tại huyện đồng hỷ TN

2011

 

Hướng dẫn SV

11

Hiện trạng môi trường nông thôn ở Bắc cạn

2012

 

Hướng dẫn SV

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Bài báo: “NC bón phân lân dài hạn cho hệ thống cây trồng: luá cạn - đ ậu t ương xuân”

2000

Tạp chí Kết quả NCKH của Viện lúa quốc tế (IRRI)- năm 2000

2

Bài báo: Ảnh hưởng của Mg đ ến sinh tr ưởng v à NS đậu tương tại ĐHNL

1998

Tạp chí KH  Trường đại học Nông lâm năm 1998

3

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường vùng Đông Bắc Việt Nam

2013

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế “Engaging with Vietnam lần thứ 5, Đại học Thái nguyên

 

 

Xác nhận của cơ quan

Thái nguyên., ngày 4 tháng 4 năm 2017

Người khai kí tên

 

 

Th.s. D ương Thị Thanh Hà