Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Toán cao cấp - Thống Kê/Short calculus - Statistics

Học phần: Toán cao cấp - Thống kê (MAS131) - Số tín chỉ: 03/Short Calculus - Statistics - Number of credits: 03

Dành cho sinh viên năm thứ nhất, học kỳ 1 (hoặc học kỳ 2) của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

1. Đề cương chi tiết học phần

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Decuongchitiet-TCC-TKPo-he.3.2017.pdf

2. Giáo trình nội bộToán cao cấp - Thống kê

Xem chi tiết: 1. Bìa files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Ba-TCC-TK.pdf

                       2. Phần 1: Toán cao cấp files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Phan-1.-TCC.-POHE.pdf

                       3. Phần 2: Thống kê files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Phan-2.-XSTK.-POHE.pdf

3. Giáo án Toán cao cấp - Thống kê

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Gio-n-TCC-TK.3.2017.pdf

4. Sách giao bài tập

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Sch-giao-BT.TCC-TK.3.2017.pdf

5. Nguồn tài liệu tham khảo

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Ngun-ti-liu-tham-kho-TCC-TK.3.2017.pdf