Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Minh chứng NCKH năm học 2016-2017

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học năm 2016-2017:  217.5 tiết

1. Bài báo quốc tế ISI: 202.5 tiết

2. Phản biện 02 đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu năm 2017: 9  tiết

3. Tham luận cho hội thảo khoa học cấp khoa: 6 tiết

 

                                                                                                     DIẾN GIẢI

1. Bài báo quốc tế (02 bài):

[1] Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common        fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, 65(8), pp. 1553-1567, DOI 10.1080/02331934.2016.1166501 (SCIE; Impact Factor (IF) 2015: 0.64)

Full text

[2] Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society , DOI 10.1007/s40840-017-0494-8, Published online: 20 April 2017 (SCIE)

Full text

2. Phản biện 02 đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu năm 2017.

              1. Đề tài cấp trường: Xây dựng bài giảng thống kê toán chuyên sâu cho ngành chăn nuôi thú y và thú y. Mã số: T2016-05

                   Chủ trì đề tài: ThS. Mai Thị Ngọc Hà

              2. Đề tài cấp trường: Sử dụng phương pháp đơn hình giải quyết một số bài toán trong lĩnh vực nông nghiệp. Mã số: T2016-37

                  Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Thị Thu Loan

 

3. Báo cáo 01 tham luận tại hội nghị NCKH cấp Khoa năm học 2016-2017:  Một số kinh nghiệm cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học.