Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn học các năm/Syllabus

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC NĂM 2018-2019; 2021-2022 và 2022-2023

1. Năm 2018-2029:

Đề cương các học phần Toán https://drive.google.com/drive/folders/1E3moatVO-c_0Bjr1EJnBorgHC6wA9_pB

2. Năm 2021-2022

Đề cương các học phần Toán https://drive.google.com/drive/folders/1E3moatVO-c_0Bjr1EJnBorgHC6wA9_pB

3. Năm 2022-2023

Đề cương các học phần Toán https://drive.google.com/drive/folders/1E3moatVO-c_0Bjr1EJnBorgHC6wA9_pB

ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN TOÁN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

(iii) Môn Thống kê đại cương (Chương trình tiên tiến)/ Elementary Statistics STA13 (Advanced Education Program)

Ngành Khoa học và quản lý môi trường/ Major: Environmental Science and Management-Đề cương chi tiết/Syllabus

Ngành Công nghệ thực phẩm/ Major: Food Technology - -Đề cương chi tiết/Syllabus

(iv)  Môn Thống kê ứng dụng trong sinh học (Chương trình tiên tiến)/ Applied Statistics for Biological Science STA100 (Advanced Education Program)

Ngành Khoa học và quản lý môi trường/ Major: Environmental Science and Management -Đề cương chi tiết/Syllabus

(v) Môn Thống kê kinh doanh (Chương trình tiên tiến)/ Business Statistics QM161 (Advanced Education Program)

Ngành Kinh tế nông nghiệp/ Major: Agriculral Economics- Đề cương chi tiết/Syllabus