Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Xác suất thống kê

Học phần: Xác suất thống kê (PST131) - Số tín chỉ: 03

Dành cho sinh viên năm thứ nhất, học kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

1. Giáo trình nội bộ Xác suất thống kê 

Xem chi tiết: 1.1. Bìa files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/BA-BAI-GIANG-XSTK.3.2017.pdf

                       1.2. Nội dung giáo trình: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/GTXSTK.24.03.2017.pdf

2. Đề cương chi tiết học phần 

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/DecuongchitietXSTK.3.2017.pdf

3. Giáo án học phần Xác suất thống kê

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Gio-n-XSTK.BM.pdf

4. Sách giao bài tập Xác suất thống kê

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Sch-giao-BT-XSTK.BM.pdf

5. Nguồn tài liệu tham khảo

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Ngun-ti-liu-tham-kho.XSTK.3.2017.pdf