Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Toán cao cấp

Học phần: Toán cao cấp (MAT121) - Số tín chỉ: 02

Dành cho sinh viên năm thứ nhất, học kỳ 1 của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

1. Giáo trình nội bộ Toán cao cấp 

Xem chi tiết: 1.1 (Bìa) files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/BA-BAI-GIANG-TCC---2016.pdf

                        1.2. Nội dung giáo trình files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/BG_TCC_2016_K48.pdf    

2. Giáo án Toán cao cấp

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Gio-n-TCC.3.2017.pdf

3. Đề cương chi tiết học phần

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Decuongchi-tietTCC.3.2017.pdf

4. Sách giao bài tập

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Sch-giao-BT.TCC.3.2017.pdf

5. Nguồn tài liệu tham khảo

Xem chi tiết: files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Ngun-ti-liu-tham-kho.TCC.3.2017.pdf