Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hội nghị - Hội thảo (Conferences)

1. The 5th international conference on "High Performance Scientific Computing", Hanoi, Vietnam, March 05-09, 2012.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/tn_HPSC6479_20120308-2152.jpg

2. Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 11, 24-27/04/2013, Ba Vì, Hà Nội.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/BaVi-Presentation.pdf

3. Đại hội Toán học Toàn quốc lần thứ 8, Nha Trang, 10-14/8/2013.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Bao-cao-Nha-Trang-06.8.2013.pdf

4. Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 2, 23-25/04/2014, Ba Vì, Hà Nội.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Pham-Thanh-Hieu.-Bavi-2014.pdf

5. Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông" lần thứ 15, Hà Nội, 03-04/12/2012

6. Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông" lần thứ 16, Đà Nẵng, 14-15/11/2013

7.  Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông" lần thứ 17, Tây Nguyên, 30-31/10/2014

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Tay-Nguyen.-31.10.2014.pdf

8. Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc về công nghệ thông tin và truyền thông" lần thứ 18, Thành phố Hồ Chí Minh, 5-6/11/2015.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Hieu_Thuy_HTSG_05_11_2015.pdf

9. The 2nd international conference on "Computational Science and Engineering", Ho Chi Minh City, Vietnam, August 21-23, 2014.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Pham-Thanh-Hieu.ICCSE2014.pdf

10. The 6th international conference on "High Performance Scientific Computing", Hanoi, Vietnam, March 16-20, 2015.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/HPSC201516_20-March.pdf

11. Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13, 23-25/04/2015, Ba Vì, Hà Nội.

12. Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 14, 25-27/04/2016, Ba Vì, Hà Nội.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/DSCN6999.JPG

13. The 7th international conference on "High Performance Scientific Computing", Hanoi, Vietnam, March 19-23, 2018. (có báo cáo)

Website hội thảo: 

Báo cáo tại hội thảo:

14.  Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 17, 22-24/04/2019, Ba Vì, Hà Nội (có báo cáo)

Báo cáo tại hội thảo:Full text

15. Hội nghị Toán học Việt- Mỹ, Quy Nhơn,  10-13/6/2019 (có báo cáo)

Website hội thảo: https://vnus2019.viasm.edu.vn/

Báo cáo tại hội thảo

16. Hội nghị Xác suất thống kê toàn quốc, Cần Thơ, 5-8/11/2020

Website hội thảo: http://math.ac.vn/conference/XSTK2020/index.php?option=com_content&view=article&id=71:xstk2020&catid=9&Itemid=435&lang=vi

17.  Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 19, 22-24/04/2021, Ba Vì, Hà Nội (có báo cáo)

Bài viết về hội thảo: http://sami.hust.edu.vn/tin-tuc/hoi-thao-toi-uu-va-tinh-toan-khoa-hoc-lan-thu-19/

Báo cáo tại hội thảo: Full text