Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề tài Nghiên cứu khoa học (Research Projects)

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn

thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Toán cao cấp 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

Mã số: TN2009 - 03 - 09B

2009-2010

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên

 

Chủ nhiệm đề tài

2

Ứng dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học Chương Phương trình vi phân (cho môn Toán cao cấp của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

Mã số: T2010 – 14

2010-2011

Đề tài cấp Trường

 

 

Chủ nhiệm đề tài

3

Phương pháp hiệu chỉnh phương tình toán tử với toán tử accretive

Mã số: T2011 – 68

2011-2012

Đề tài cấp Trường  (tự túc kinh phí)

 

Chủ nhiệm đề tài

4

Phương pháp hiệu chỉnh hệ phương tình toán tử với toán tử accretive

Mã số: T2012

2012-2013

Đề tài cấp Trường (tự túc kinh phí)

 

Chủ nhiệm đề tài

5

Phương pháp lai đường dốc nhất cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach

Mã số: ĐH-2014-TN03-01

2014-2015

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên

 

Chủ nhiệm đề tài

6

Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ các ánh xạ không giãn trong không gian Banach

Mã số: B2014-TN06-02

2014-2016 Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên đề tài
7

Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach

Mã số: T2017-29

2017-2018

(Đang thực hiện)

Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
8 Toán học và một số vấn đề sắp xếp thứ tự thực hiện giải quyết dãy công việc nhằm tối thiểu hóa thời gian hoàn thành, tối thiểu hóa thời gian trễ tối đa

2017-2018

(Đang thực hiện)

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên Thành viên đề tài

 

2. List of research projects during five recent years

Or-der

Name of Research Project

Funding Agency

Execution Time

The role involved threads

     1

Designing a teaching plan and an electronic lecture for subject Advanced Mathematics by activating learners’ awareness.

Code: TN2009 - 03 - 09B

Thai Nguyen University   2009-2010  Coordinator
    2

Learning about the functions of Maple software to help students in studying the chapters Integral and Differential Equation.

Code: T2010-14

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry  2010-2011 Coordinator

3

Iterative regularization methods for solving accretive operator equations.

Code: T2011-68

Personal Funding

2011-2012

Coordinator

     4

Iterative regularization methods for solving system of accretive operator equations.

Code: T2012

Personal Funding  2012-2013 Coordinator

5

Hybrid steepest descent for solving variational inequalities in Banach spaces

Code: ĐH-2014-TN03-01

Thai Nguyen University

2014-2015

Coordinator

6

Variational inequality over the set of common fixed points of a family of nonexpansive mappings in Banach spaces

Code: B2014-TN06-02

Ministry of Education and Training 2014-2016 Member                
7

Solution methods for solving variational inequalities in Banach spaces

Code: T2017-29

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

2017-2018

(In process)

Coordinator