Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Bình Dương

nguyenbinhduong@tuaf.edu.vn

Triệu Xuân Hòa

Chuyên viên - Thạc sỹ CNTT

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - TPTN

0944550007

xuanhoatrieu@tuaf.edu.vn

Dương Thị Cẩm Linh

Chuyên viên - Thạc sỹ

Phòng Hành chính tổ chức

0982.781.088

duongcamlinh@tuaf.edu.vn

Ngô Thị Ánh Ngoc

Chuyên viên - Thạc sỹ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

ngothianhngoc@tuaf.edu.vn

Hoàng Thị Bích Thảo

Giám đốc - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trung tâm ĐT&PTQT

02803654938

hoangbichthao@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mai Thu

Chuyên viên - Đại học

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0914 598 895

nguyenmaithu@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thuần

Chuyên viên - Thạc sĩ Nông nghiệp

Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

0973642799

nguyenvanthuanhssv@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Thuận

Chuyên viên - Thạc sỹ

TP Thái Nguyên

01666838269

nguyenvanthuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuy

Chuyên viên - Cử nhân

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0936646461

nguyenthithuy@tuaf.edu.vn