Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Hải Anh

Giảng viên - Thạc sĩ kinh tế

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

(+84)944700138

vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Minh Hà

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 26 - P.HVT -TPTN

0912804904

buithiminhha@tuaf.edu.vn

Đỗ Xuân Luận

PGS, Trưởng BM - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

(+84)987807896

doxuanluan@tuaf.edu.vn

Dương Hoài An

Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 961 088 743

duonghoaian@tuaf.edu.vn

Cù Ngọc Bắc

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0983758762

cungocbac@tuaf.edu.vn

Hồ Văn Bắc

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

(+84) 869 860 218

hovanbacpt@tuaf.edu.vn

Trần Cương

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0987472288

trancuong@tuaf.edu.vn

Tống Thị Thuỳ Dung

tongthithuydung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Giang

nguyenhuugiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa KT&PTNT

0978.938.106

nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Chu Thị Hà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa kinh tế và plát triển nông thôn

+84(0)983129444

chuthiha@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hiền

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0976932426

vuthihien@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

0866688561

doanthithanhhien@tuaf.edu.vn

Đỗ Trung Hiếu

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0868102666

dotrunghieu@tuaf.edu.vn