Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Dương Hồng Việt

Giảng viên / Nghiên cứu viên - Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên

(+84) 886089090

duonghongviet@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Đặng

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

+84 982343519

nguyenthedang@tuaf.edu.vn