Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bùi Thị Kiều Giang

Giảng viên - Tiến sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0983 368 666

buithikieugiang@tuaf.edu.vn

Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0982.935.685

vukieuhanh@tuaf.edu.vn

Văn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0982 068 949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Trần Quốc Hưng

Phó giáo sư - Giảng viên Cao cấp - Tiến sĩ

Trung tâm NN-THUD - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)208.6275.999

tranquochung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lan Hương

Giảng viên - Tiến sỹ

Xóm 10 xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

01686323307

nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

0988 111 009

nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn

Nông Thị Hiền Hương

Giảng viên - Tiến sĩ

Tổ 4, P. Quang Trung, TPTN

+84.984.888.345

nongthihienhuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên - Thạc sĩ

Trung tâm NN-THƯD

0987025715

nguyenngoclan@tuaf.edu.vn

Hứa Thị Toàn

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Bộ môn Tin học

0984.041.052

huathitoan@tuaf.edu.vn

Hà Minh Tuấn

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

haminhtuannn@tuaf.edu.vn

Đinh Thị Thanh Uyên

Giảng viên - Thạc sĩ

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0966.362.227

dinhthithanhuyen@tuaf.edu.vn