Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ma Thị Hoàn

mathihoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Công Hoan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

0912.587.142

nguyenconghoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

0982973876

nguyenthithuhoan@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hoan

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên

0988 520086

tranthihoan@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Hồng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

09154347778

lesyhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hồng

Giảng viên chính - Phó Giáo sư.Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912739448

nguyenhuuhong@tuaf.edu.vn

Vũ Hồng Thái

giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học cơ bản - Đại học Nông lâm Thái Nguyên

01648129417

vuhongthai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Huấn

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912479928

nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Dương Thị Kim Huệ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0984 716 899

duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huệ

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0978.566.099

nguyenthihue@tuaf.edu.vn

Phạm Thanh Huế

Giảng viên - Thạc sỹ

Khu dân cư số 3, tổ 12, P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

+84917131328

phamthanhhue@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Bích Huệ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0989.869.633

dangthibichhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Bá Hùng

Giảng viên - ThS

Giảng dạy bộ môn Toán

0973429408

nbhung268@gmail.com

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch Hội Sinh Viên - Thạc Sĩ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0971261192

nguyenmanhhung@tuaf.edu.vn