Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trịnh Quang Huy

thạc sỹ

0912380262

trinhquanghuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Huyền

nguyenngochuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0985899475

nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn

Nông Thị Thu Huyền

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

+84 912 477 913

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0988834550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Vương Vân Huyền

Giảng viên; Chức vụ: P.T.Phòng - Ths

Phòng Thanh tra - Pháp chế

0983.309.598

vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

Đào Thị Thanh Huyền

Tiến sĩ

Tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0866698618

daothithanhhuyen@tuaf.edu.vn

Mai Anh Khoa

GVC - TS

Thai Nguyen Vietnam

0968533888

maianhkhoa@tuaf.edu.vn

Trần Trung Kiên

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0983360276 - 0913339208

trantrungkien@tuaf.edu.vn

Từ Trung Kiên

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0902119828

tutrungkien@tuaf.edu.vn

Bùi Đình Lãm

Giảng viên - ThS

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực Phẩm

0988018584

buidinhlam@tuaf.edu.vn

Dương Xuân Lâm

Giảng viên - Thạc sĩ

P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

duongxuanlam@tuaf.edu.vn

Tô Xuân Lâm

Kĩ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

toxuanlam@tuaf.edu.vn

Lèng Thị Lan

Trưởng khoa - Tiến sĩ - Giảng viên chính

Khoa khoa học cơ bản

0989142696

lengthilan@tuaf.edu.vn