Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Cù Thị Thuý Nga

Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

01682323688

cuthithuynga@tuaf.edu.vn

Đặng Thị Tố Nga

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

dangthitonga@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Ngân

Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y - PGS.TS

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0915217020

nguyenthingan@tuaf.edu.vn

Hà Đình Nghiêm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912 443 993

hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

Hồ Thị Bích Ngọc

Giảng viên - Tiến sỹ

Bộ môn Chăn nuôi - Khoa CNTY

hothibichngoc@tuaf.edu.vn

Lành Thị Ngọc

Phó trưởng khoa - Tiến sỹ

khoa hoc co ban

0916642222

lanhthingoc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Ngọc

TS.

nguyenthibichngoc@tuaf.edu.vn

Phạm Văn Ngọc

Giảng Viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912573112

phamvanngoc@tuaf.edu.vn

Trần Thị Ngọc

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0972 569 789

tranthingoc@tuaf.edu.vn

Dương Thị Nguyên

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0945514967

duongthinguyen@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Nguyên

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

vuthinguyen@tuaf.edu.vn

Hoàng Quý Nhân

Giảng Viên - Thạc sĩ

Khoa môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

0782653654 or 0943267562

hoangquynhan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học cơ bản

0964568123

nguyenthihongnhung@tuaf.edu.vn

Nông Thị Phương Nhung

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa khoa học cơ bản

0968 193 698

nongthiphuongnhung@tuaf.edu.vn