Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thuý

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0936 102 508 0962 882 983

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

nguyenthithuycb@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuy

Chuyên viên - Cử nhân

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0936646461

nguyenthithuy@tuaf.edu.vn

Phạm Diệu Thuỳ

- - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

-

phamdieuthuy@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng Khoa - Tiến Sĩ

Tổ 10 Xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên

0915590066

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

Lương Hùng Tiến

Phó trưởng Khoa

SN 64, tổ 14, phường Tích Lương

01657077438

luonghungtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Tiến

Tiến sĩ - Giảng viên- Trưởng bộ môn

Khoa Lâm nghiệp

0988757733

nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Tính

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0916245995

nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa CNSH - CNTP - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

091 3574 229

nguyenthitinh@tuaf.edu.vn

Hứa Thị Toàn

Giảng viên - Thạc sỹ

Bộ môn Tin học

0984.041.052

huathitoan@tuaf.edu.vn

Trần Đức Toàn

Giảng viên

Khoa Khoa học cơ bản

0982511794

tranductoan@tuaf.edu.vn

Dương Thuỳ Trang

Phó trưởng bộ môn - Thạc sĩ

0979008798

duongthuytrang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0988613555

nguyenthutrang@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Trang

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0948 429 425; 01626 299 465

phamthitrang@tuaf.edu.vn