Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Tiến

Tiến sĩ - Giảng viên- Trưởng bộ môn

Khoa Lâm nghiệp

0988757733

nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Quang Tính

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0916245995

nguyenquangtinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Giảng viên - Thạc Sỹ

Khoa CNSH - CNTP - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

091 3574 229

nguyenthitinh@tuaf.edu.vn

Hứa Thị Toàn

Giảng viên - Thạc sỹ

Bộ môn Tin học

0984.041.052

huathitoan@tuaf.edu.vn

Trần Đức Toàn

Giảng viên

Khoa Khoa học cơ bản

0982511794

tranductoan@tuaf.edu.vn

Dương Thuỳ Trang

Phó trưởng bộ môn - Thạc sĩ

0979008798

duongthuytrang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0988613555

nguyenthutrang@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Trang

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0948 429 425; 01626 299 465

phamthitrang@tuaf.edu.vn

Chu Văn Trung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Quản lý Tài nguyên

+84972458856

trung38dc@tuaf.edu.vn

Hà Quang Trung

Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

haquangtrung@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Trung

Chủ tịch HĐT -Trưởng phòng ĐT - Phó giáo sư-Tiến sĩ

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

+84912 150 620

lesytrung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Huy Trung

Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh

Bộ môn Trắc địa & GIS-Viễn thám, Khoa Quản lý Tài nguyên

nguyenhuytrung@tuaf.edu.vn

Hà Duy Trường

Giảng Viên - Tiến sỹ

Khoa Nông học

(+84) 98263909

haduytruong@tuaf.edu.vn

Lành Ngọc Tú

Giảng viên - Thạc sỹ

Tổ 36, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

0977.482.586

lanhngoctu@tuaf.edu.vn