Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

La Văn Công

Trưởng bộ môn - Tiến sĩ

Xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

0962731709

lavancong@tuaf.edu.vn

Dương Mạnh Cường

Giảng viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

duongmanhcuong@tuaf.edu.vn

Dương Văn Cường

Trưởng phòng Sinh học phân tử - PGS.TS

Khoa CNSH-CNTP

duongvancuong@tuaf.edu.vn

Lục Văn Cường

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Lâm nghiệp

(+84)985810811

lucvancuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng Viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

0984.168.922

nguyenmanhcuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Cường

Trưởng phòng - Thạc sỹ

Phòng phân tích hóa học-Viện khoa học sự sống

0912002776

nguyenthecuong@tuaf.edu.vn

Trần Cương

Giảng viên - Thạc Sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0987472288

trancuong@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Mạnh Dũng

Giảng viên - NCS

Khoa Môi trường - Đại học nông lâm Thái Nguyên

nguyenmanhdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên cao cấp - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa học cơ bản - Đại học Nông Lâm

0912050764

nguyenthidung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên - PGS. TS

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

(+84) 0963-425-300

nguyentiendung@tuaf.edu.vn

Tống Thị Thuỳ Dung

tongthithuydung@tuaf.edu.vn

Trương Hữu Dũng

truonghuudung@tuaf.edu.vn