Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đặng Thị Thu Hà

Phó bộ môn Điều tra qui hoạch rừng - Giảng viên - Nghiên cứu sinh

Khoa lâm nghiệp

0916216006

dangthithuha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hải

Giảng Viên - NCS-Thạc sĩ

Khoa Môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)983706139 or (+886)978345365

nguyenduyhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)972996929

nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0983.090.796

nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sỹ

Tổ 17. Tân Thịnh. TPTN

0979945082

nguyenhang@tuaf.edu.vn

Nguyen Thi Thu Hang

Tiến sĩ

http://mysite.tuaf.edu.vn/hangtnvn

Office of Sciences and International Cooperation

hangtnvn@tuaf.edu.vn

Phan Thị Thu Hằng

Giảng viên chính - tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912.430.378

phanthithuhang@tuaf.edu.vn

Đỗ Thị Hằng

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

dothihang@tuaf.edu.vn

Vũ Kiều Hạnh

Giảng viên - Tiến sĩ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

vukieuhanh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hạnh

Giảng viên - Nghiên cứu sinh

Khoa CNSH-CNTP

0976 986 389

vuthihanh@tuaf.edu.vn

Hà Thị Hảo

Thạc sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm

0915214747

hathihao@tuaf.edu.vn

Dương Thế Hiển

Giảng viên - Thạc Sỹ

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên

0979596261

duongthehien@tuaf.edu.vn

Lã Văn Hiền

Ky su

Thien Huong - Thuy Nguyen - Hai Phong

lavanhien@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên - Tiến sĩ

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

0983419156

nguyenthithuhien@tuaf.edu.vn