Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Chăn nuôi thú y

0912 164 111

nguyenhuuhoa@tuaf.edu.vn

Trần Minh Hòa

Phó trưởng phòng KH&ĐT - Thạc sỹ

(+84)915.214.566

tranminhhoa@tuaf.edu.vn

Triệu Xuân Hòa

Chuyên viên - Thạc sỹ CNTT

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - TPTN

0944550007

xuanhoatrieu@tuaf.edu.vn

Văn Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Quyết Thắng, Thái Nguyên

0982 068 949

vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hòa

Thạc sĩ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tổ 10, Quyết Thắng Thái Nguyên

+84947127333

vuthihoa@tuaf.edu.vn

Dương Thị Thu Hoài

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84986.737.493

duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Công Hoan

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

0912.587.142

nguyenconghoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Duy Hoan

nguyenduyhoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

0982973876

nguyenthithuhoan@tuaf.edu.vn

Phùng Đức Hoàn

phungduchoan@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hoan

Trưởng bộ môn Chăn nuôi - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên

0988 520086

tranthihoan@tuaf.edu.vn

Bùi Xuân Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0869657333

buixuanhong@tuaf.edu.vn

Lê Sỹ Hồng

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Lâm nghiệp

09154347778

lesyhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Hồng

Giảng Viên/Nghiên cứu viên - TS.

Viện Khoa học Sự sống

0986771281

nguyenvanhong@tuaf.edu.vn