Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lê Quốc Tuấn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Academic Profile - Lý lịch khoa học

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: LÊ QUỐC TUẤN                                           Giới tính: Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1981                           Nơi sinh: Kinh Môn - Hải Dương

Quê quán: Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương            Dân tộc: Kinh

 Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

 Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Xóm Thái Sơn 2 - Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0904.979.297

E-mail: lequoctuan@tuaf.edu.vn

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung              Thời gian đào tạo từ 09/ 2002  đến  06 / 2006

Nơi học (trường, thành phố): .                  Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.

Ngành học: Triết học

Tên khóa luận hoặc môn thi tốt nghiệp: Thực trạng, phương hướng và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát thực tế ở tỉnh Hải Dương).

Người hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Pha

Ngày và nơi bảo vệ khóa luận hoặc thi tốt nghiệp: Bảo vệ ngày 06/2006  Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.

 1. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo từ  2009  đến  2011.

Nơi học (trường, thành phố): Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Triết học

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tên luận văn: Đạo Tin lành và công tác đối với đạo Tin lành ở Thái Nguyên hiện nay.

Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Minh Đô

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: Bảo vệ năm 2011 tại Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 1. Tiến sĩ:

Hinh thức đào tạo: Chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo từ 12/ 2017 đến nay

Tại: Khoa Triết học- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Tên luận án: Sự biến đổi của bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ngành học: Triết học

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS..

Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Thị Lan

 1. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ): VB2 Tiếng Anh
 2. Chức danh khoa học, học vị, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (số bằng, ngày, nơi cấp):

- Cử nhân, số hiệu bằng: C 795062, ngày 28/06/2006, trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội cấp.

- Thạc sỹ, Số bằng QM 005667, ngày 10/11/2011, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2015

Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa khoa học cơ bản - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Giảng viên khoa Lý luận chính trị

 

Từ 8/2015 đến nay

Phòng Công tác Học sinh sinh viên - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Phó trưởng phòng

 

 1. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
 1. Lê Quốc Tuấn (2008) chủ nhiệm đề tài: Tìm hiểu vấn đề dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở. Bảo vệ tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
 2. Lê Quốc Tuấn (2009) chủ nhiệm đề tài: Đạo Tin lành và ảnh hưởng của nó trong đời sống đồng bào dân tộc ít người ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Đề tài cấp cơ sở. Bảo vệ tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
 3. Lê Quốc Tuấn (2010) chủ nhiệm đề tài: Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hiện nay. Đề tài cấp cơ sở. Bảo vệ tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
 4. Lê Quốc Tuấn (2011) chủ nhiệm đề tài: Vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Đề tài cấp cơ sở. Bảo vệ tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
 5. Lê Quốc Tuấn (2012) chủ nhiệm đề tài: Vấn đề giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hiện nay (Qua khảo sát thực tế ở khoa Tài nguyên Môi trường và Khoa Chăn nuôi thú y). Đề tài cấp cơ sở. Bảo vệ tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
 6. Lê Quốc Tuấn (2017) Sự tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tạp chí Lịch sử Đảng ISSN 0936-8477. Số 322 tháng 9/2017. Tr. 99-101.
 7. Lê Quốc Tuấn (2017) Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay. Tạp chí GD&XH ISSN 1859-3917. Số đặc biệt tháng 8/2017. Tr. 237-249.
 8. Lê Quốc Tuấn - Nguyễn Thị Thúy (2019) Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trước bối cảnh toàn cầu hóa. Tạp chí GD&XH ISSN 1859-3917. Số đặc biệt kỳ 2 tháng 3/2019. Tr. 262-265.
 9. Lê Quốc Tuấn (Tham gia biên soạn) (2019) Những nguyên lý triết học của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Nxb. Lao động xã hội.

V. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số quyết định cấp quyết định

2009 -2010

CSTĐ cấp cơ sở

549/QĐ - TĐKT ngày 18/8/2010 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2010 - 2011

CSTĐ cấp cơ sở

655/QĐ - TĐKT ngày 19/8/2011 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2011 -2012

CSTĐ cấp cơ sở

800/QĐ - TĐKT ngày 28/6/2012 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2012 -2013

CSTĐ cấp cơ sở

872/QĐ - TĐKT ngày 13/6/2013 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2014 - 2015

CSTĐ cấp cơ sở

882/QĐ - TĐKT ngày 13/7/2015 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2015 - 2016

LĐ Tiên tiến

730/QĐ - TĐKT ngày 27/6/2016 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2016 - 2017

LĐ Tiên tiến

786/QĐ - TĐKT ngày 7/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2017 - 2018

LĐ Tiên tiến

927/QĐ - TĐKT ngày 03/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đại Nông Lâm

2018 - 2019

CSTĐ cấp cơ sở

 

2019 - 2020

CSTĐ cấp cơ sở

 

           

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định cấp quyết định

2011

Giấy khen của Ban chấp hành công đoàn ĐHTN

66/QĐ-KTCĐ ngày 22/08/2011 của Công đoàn ĐHTN

2015

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

882/QĐ-TĐKT ngày 13/7/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL

2016

Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

77/QĐ-UBND ngày 1/6/2016 của Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng