Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Chí Hiểu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bài báo khoa học

1 . Nguyễn Chí Hiểu, Đặng Văn Minh (2007), Áp dụng phương pháp định tính để nghiên cứu phát triển chè Đông tại Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 . Nguyễn Chí Hiểu, Đặng Văn Minh, Đặng KIm Vui (2009),Ảnh hưởng của một số loại thuốc kích thích ra rễ (NAA, IBA, ABT) tới khả năng ra rễ và nảy chồi của hom giâm cây Bò Khai (Erythropalum Scanden Blume), Tạp chí NN&PTNT.

3 . Nguyễn Chí Hiểu, Đặng Văn Minh, Đặng Kim Vui (2010), Ảnh hưởng của các chế độ ánh sáng đến sinh trưởng của cây rau Bò Khai (Erythropalum Scanden Blume) trong giai đoạn cây con, Tạp chí NN&PTNT.

4 . Nguyễn Chí Hiểu, Đặng Văn Minh, Đặng KIm Vui (2011), Nghiên cứu kiến thức bản địa về cây rau Bò khai Erythropalum Scanden Blume tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên

5. Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Dương Thị Minh Hòa, Nguyễn Duy Hải, Hoàng Thị Lan Anh (2014) . Đánh giá tác động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện Antimon đến môi trường không khí xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên (2014) 81-88

6. Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Ngọc Nông, Đỗ Thị Lan, Dương minh Ngọc (2017). Hiện trạng tính đa dạng thực vật tại tỉnh Bắc Kạn - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật - Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ

7. Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Trọng Kết (2017). Ứng dụng phần mềm ViLIS2.0 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ,Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên

8. Nguyễn Ngọc Nông, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Hoàng Quý Nhân (2017). Đa dạng khu hệ Lưỡng cư – Bò sát trong các hệ sinh thái tỉnh Bắc Kạn , Tạp chí KH&CN - Đại học Thái Nguyên

9. Duong Thi Nguyen, Nguyen Thi Nhu Hoa, Le Thi Kieu Oanh, Dang Kim Tuyen, Nguyen Chi Hieu, Duong Son Ha, To Thi Ngan (2019) In vitro and field responses of various active ingredients to Fusarium proliferatum species which causes Fusarium root rot disease in Indian mulberry (Morinda officinalis How.) in Thai Nguyen, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering.

10. Nguyễn Chí Hiểu, Trần Lệ Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Phương Oanh, Lê Thị Kiều Oanh, Dương Thị Nguyên, Nguyễn Thị Như Hoa (2019), Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng và bệnh vàng lá thối rễ cây ba kích (Morinda officinalis How.) tại Thái Nguyên ,Tạp chí khoa học & công  nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 202, số 09, năm 2019.

11. Nguyen DT, Hieu NC, Hung NV, Thao HTB, Keswani C, Toan PV, Hoat TX (2019), Biological control of fusarium root rot of Indian mulberry (Morinda officinalis How.) with consortia of agriculturally important microorganisms in Vietnam,Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 6, 27, doi:10.1186/s40538-019-0168-x. Impact factor: 2.78.

12. Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Mạnh Hà (2020). Kết quả nghiên cứu bước đầu về thảm thực vật và đa dạng thực vật tại khu bảo vệ cảnh quan Thác Riềng, tỉnh Bắc Kạn ,Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp.

13. Nguyen DT, Hieu NC, Thao HTB, Hoat TX (2019), First report of molecular characterization of Fusarium proliferatum associated with root rot disease of Indian mulberry (Morinda officinalis How.) in Viet Nam, Archives Of Phytopathology And Plant Protection, 52(1-2), 200-217. Impact factor: 0,56.

14. Duong Thi Nguyen, Nguyen Chi Hieu, Dao Thi Phuong Linh, Hoang Thi Bich Thao, Le Thi Kieu Oanh, Luu Thi Xuyen, Nguyen Viet Hung, Pham Thi Thu Huyen, Le Thi Hang, Vang Mi Nhu & Trinh Xuan Hoat (2022). Molecular characterisation of Proxipyricularia zingiberis causing blast disease of ginger in Vietnam , Archives of Phytopathology and Plant Protection 2022, VOL. 55, NO. 3, 373–386

15. Nguyen Chi Hieu, Nguyen Viet Hung, Duong Thi Nguyen, Hoang Thi Bich Thao, Luu Thi Xuyen, Tran Dinh Ha, Dao Thi Phuong Linh, Dinh Van Long & Trinh Xuan Hoat (2022), Characterisation and fungicide sensitivity of Proxipyricularia zingiberis, the causal agent of ginger blast disease in Viet Nam, Archives of Phytopathology and Plant Protection, DOI: 10.1080/03235408.2022.2110647

16. Duong Minh Ngoc, Nguyen Chi Hieu, Nguyen Huy Trung, Hoang Huu Chien, Nguyen Quang Thi, Nguyen Duy Hai and Huan-Ping Chao (2023), Tetracycline Removal from Water by Adsorption on Hydrochar and Hydrochar-Derived Activated Carbon: Performance, Mechanism, and Cost Calculation

Sustainability 2023, 15(5), 4412; https://doi.org/10.3390/su15054412