Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Ðề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 

Nghiên cứu hoạt tính sinh học,
 hóa học của cây đơn châu chấu

2015-2016

Cấp cơ sở

Tham gia

2

Chế tạo điện cực CuO/ITO từ dung dịch CuSO4 với chất điện ly nền H2SO4 bằng phương pháp Chrono anterometry ứng dụng trong cảm biến sinh học glucose

2017-2018

Cấp cơ sở

Tham gia