Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Lan

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giáo sư

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0912660317

Email: nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn

Website: http://khoacnty.tuaf.edu.vn/home/

Name: Nguyễn Thị Kim Lan

Degree: PhD

Title: Professor

Office Address: Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - TUAF

Tel: 0912660317

Email: nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn

Website: http://khoacnty.tuaf.edu.vn/home/

                                                    THÔNG TIN VỀ GS.TS. NGUYỄN THỊ KIM LAN

      1. Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Lan - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Học vị : Tiến sĩ, năm 2000

Chức danh : Phó giáo sư (năm 2005), Giáo sư (năm 2012)

      2. Năm sinh và quê quán: Sinh năm 1955

           Quê quán : Phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

      3. Năm bắt đầu công tác : 1979

Chuyên ngành được đào tạo : Thú y

       4. Các nhiệm vụ đã và đang đảm nhiệm :

Giảng dạy tại Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn Khoa từ năm 1993 - 1998.

Phó trưởng Khoa, Phó chủ tịch công đoàn Trường từ năm 1998 - 2001.

Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Phó chủ tịch công đoàn Trường Đại Nông Lâm Thái Nguyên, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên từ năm 2001 - 2004.

Phó bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên từ năm 2004 - 8/2010.

Từ 8/2010 đến nay, do hết tuổi làm công tác quản lý nên tập trung vào công tác chuyên môn tại Khoa Chăn nuôi thú y (đào tạo Đại học và Sau đại học, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ).

5. Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Thú y, chuyên sâu: Ký sinh trùng thú y
 2. Môn học giảng dạy bậc Đại học: Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y, Bệnh truyền nhiễm thú y, Kiểm tra vệ sinh thú y, Pháp lệnh thú y.
 3. Môn học giảng dạy Thạc sĩ: Ký sinh trùng học thú y, Vệ sinh an toàn thực phẩm.
 4. Môn học giảng dạy Tiến sĩ: Ký sinh trùng học thú y
 5. Hướng nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu về các bệnh ký sinh trùng gây tác hại lớn trên gia súc và gia cầm.

2. Nghiên cứu về các bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa động vật và người.

3. Nghiên cứu các biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả cao

4. Nghiên cứu chế tạo kháng nguyên phục vụ chẩn đoán bệnh ký sinh trùng trên vật nuôi.

       6. Thành tích tóm tắt

6.1. Về Đào tạo

- Chủ biên và tham gia biên soạn 21 giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo cho đào tạo bậc Đại học và Sau Đại học.

- Hướng dẫn trên 400 khóa luận tốt nghiệp Đại học.

- Hướng dẫn 38 luận văn Thạc sĩ;  Hướng dẫn 15 luận án Tiến sĩ

   6.2. Về Nghiên cứu khoa học:

- Chủ nhiệm 15 đề tài: 01 đề tài cấp nhà nước; 04 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp Tỉnh; 01 đề tài cấp Đại học; 07 đề tài cấp cơ sở; Tham gia 03 đề tài cấp Bộ.

Tất cả các đề tài đều được ứng dụng trong việc phóng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ở các địa phương, đặc biệt là các địa phương miền núi phía Bắc.

- Có 101 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước.

     7. Các danh hiệu thi đua, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác

  - Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2015

 - Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014 

  - Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2008.

  - Danh hiệu Giáo viên giỏi/Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  28 năm học, từ 1987 - 2015.

 - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:  04 năm học:    2002 - 2003, 2005 - 2006,

2007 – 2008, 2014 - 2015.

 -  01 Huân chương lao động hạng Ba :  năm 2011

 -  01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:    năm 2005.

 -  04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT :  năm 1999, 2003, 2006, 2013

 -  03 Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam:    năm 1997, 2001, 2007.

 -  02 Bằng khen của UBND và Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên:    năm 1999, 2000.

 -  01 Bằng khen của Hội Chăn nuôi Việt Nam:    năm 2007

 - 03 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm:

   năm 2001, 2005, 2007.

 - Giấy chứng nhận của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà (giai đoạn 2001 - 2005)”   năm 2005

         - 02 Giấy khen của Các hiệp hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và Giấy chứng nhận đạt giải Nhất cuộc thi”Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên”   năm 2006.

INFORMATION ABOUT NGUYEN THI KIM LAN PROFESSOR. PHD.

      1. Full name : Nguyen Thi Kim Lan – Former Vice Rector – Thai nguyen university of agriculture and forestry.

Academic degree: Doctor of phylosophy, year of 2000

Academic Title: Associate Professor (year of 2005), Professor (year of 2012)

      2. Year of birth and hometown: Year of birth: 1955

           Hometown Thi Cau ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

      3. Employment History: 1979

Training specification: Veterinary Medicine

       4. Job position and title:

 • Teaching at Faculty of Animal Science and Veterinary medicine, Thai Nguyen univesity of Agrriculture and Forestry.
 • Head of department, Union president of Faculty from 1993 to 1998.
 • Vice Dean of faculty, Vice Union president of university from 1998 to 2001.

Cell secretary and Dean of faculty, Vice Union president of university, Member of the Executive Committee of the Women's Union of Thai Nguyen province from 2001 to 2004.

 • Vice secretary of party committee, vice rector of  Thai Nguyen univesity of Agrriculture and Forestry from 2004 to August, 2010.

- From August, 2010 to now, Senior lecturer at Faculty of Animal Science and Veterinary medicine, participate in training undergraduate and graduate students, reaseraching and transfering technology.

5. Teaching and research areas

 1. Research areas: Veterinary Medicine, Veterinary Parasitology
 2. Teaching asignatures at bachelor level: Veterinary Parasitology, Veterinary infectious diseases, Veterinary hygiene inspection, Veterinary Laws.
 3. Teaching asignatures at Master level: Veterinary Parasitology, food safety hygiene. Vệ sinh an toàn thực phẩm.
 4. Teaching asignatures at Doctoral level: Veterinary Parasitology
 5. Main research areas:

1. Study on parasitic diseases that cause great impact to livestock and poultry.

2. Study on zoonotic parasitic diseases.

3. Study on disease prevention and treatment measures efffectively.  

4. Study on antigenic production serves in diagnostizing parasitic diseases in livestock.

       6. Brief Achievements

6.1. Education

- Author and co-author of 21 texbooks.

- Superviser for over 400 thesis of bachelor degree.

- Superviser for 38 Master thesis;   15 doctoral thesis.

   6.2. Research:

- Person in charge of 15 projects, included: 01 national level; 04 ministerial level; 02 provincial level; 01 Thai Nguyen university’s level; 07 Thai Nguyen university of agriculture and forestry’s level; participant in 03 ministerial level.

- Published over 101 articles in international and domestic journals.

     7. Achieved awards

  - Labor Hero in the renovation period in 2015

 - Kovalevskaia award in 2014 

  - Meritorious teacher in 2008.

  - The title of outstanding lecturer / Junior Emulation Soldier:  28 school years, from 1987 to  2015.

 - The title of Emulation soldiers at ministerial level:  04 school years,    2002 - 2003, 2005 - 2006, 2007 – 2008, 2014 - 2015.

 -  01 medal of third-grade labor order:  in 2011

 -  01 Certificate of Merit from the Prime Minister:    in 2005.

 -  04 Certificate of Merit from the Minister of Education and Training:  in 1999, 2003, 2006, 2013

 -  03 Certificate of Merit from the Executive Board of the Vietnam Education Union:    in 1997, 2001, 2007.

 -  02 Certificate of Merit from the People's Committee and the Labor Union of Thai Nguyen province:    in 1999, 2000.

 -  01 Certificate of Merit from Vietnam Livestock Association:    in  2007

 - 03 Certificate of Merit from the Director of Thai Nguyen University and Rector of Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry: in 2001, 2005, 2007.

 - Certificate of the Vietnam Labor Union on the title "Good at work, doing housework (period from 2001  to 2005)”   in 2005

         - 02 Certificate of Merit from Thai Nguyen Science and Technology Associations and Certificate of First Prize in the competition "Thai Nguyen Provincial Technical Innovation Award" in 2006.