Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn Dược động học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Mã số học phần: POC221

- Số tín chỉ: 2

- Tính chất của học phần:

- Học phần thay thế, tương đương:

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dược Thú y

2. Phân bổ thời gian học tập:

- Số tiết học lý thuyết trên lớp:  20 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 10 tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0

- Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết

3. Đánh giá học phần

- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: giải phẫu – sinh lý, sinh lý bệnh, vi sinh, miễn dịch…

- Học phần song hành: hóa dược, dược liệu, sinh hóa

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:

5.1.Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dược động học – sự tiếp cận nhận của cơ thể đối với thuốc từ đó sinh viên biết cách dùng thuốc hợp lý và hiệu quả, an toàn.

5.2. Về kỹ năng:

Sinh viên làm được các phép tính toán các thông số dược động học cơ bản từ đó áp dụng trong thực tế sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn.

 

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp

giảng dạy

Mở đầu

0,5

Thuyết trình

Đối tượng môn học

Vị trí môn học

CHƯƠNG 1: VẬN CHUYỂN THUỐC QUA MÀNG SINH HỌC

2,5

 

1.1

Sơ lược về cấu tạo màng sinh học

0,5

Thuyết trình

Phát vấn

1.2

Các cơ chế vận chuyển thuốc qua màng sinh học

2

1.2.1

Khuếch tán thụ động

1.2.2

Vận chuyển nhờ chất mang

1.2.3

Ảnh hưởng của ion hóa đến vận chuyển thuốc qua màng

CHƯƠNG 2: CÁC QUÁ TRÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

12

 

2.1

Hấp thu thuốc

3

Thuyết trình

Phát vấn

Thảo luận nhóm

2.1.1

Hấp thu thuốc qua đường uống

2.1.2

Hấp thu thuốc qua đường ngoài ruột

2.1.3

Động học của hấp thu

2.2

Phân bố thuốc

4

Thuyết trình

Phát vấn

2.2.1

Các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố thuốc

2.2.2

Động học của phân bố thuốc

2.3

Bài xuất thuốc

5

Thuyết trình

Phát vấn

2.3.1

Chuyển hóa thuốc

2.3.2

Thải trừ thuốc

2.3.3

Động học bài xuất thuốc

CHƯƠNG 3: CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN

5

 

3.1

Sinh khả dụng và tương đương sinh học

2

Thuyết trình

Phát vấn

3.1.1

Định nghĩa

3.1.2

Cách tính

3.1.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng và tương đương sinh học

3.1.4

Ý nghĩa của sinh khả dụng và tương đương sinh học

3.2

Thể tích phân bố

1

Thuyết trình

Phát vấn

3.2.1

Định nghĩa

3.2.2

Cách tính

3.2.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến Vd

3.2.4

Ý nghĩa của trị số Vd

3.3

Độ thanh thải

1

Thuyết trình

Phát vấn

3.3.1

Định nghĩa

3.3.2

Cách tính

3.3.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến Cl

3.3.4

Ý nghĩa của trị số Cl

3.4

Thời gian bán thải

1

Thuyết trình

Phát vấn

3.4.1

Định nghĩa

3.4.2

Cách tính

3.4.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến T1/2

3.4.4

Ý nghĩa của trị số T1/2

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA VÀ TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC

8

Thảo luận nhóm

CHƯƠNG 5: BIỆN LUẬN 4 QUÁ TRÌNH DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ DÙNG THUỐC

2

Thảo luận nhóm

7. Tài liệu học tập :

Nguyễn Thị Thùy Dương (2017), Bài giảng Dược động học

8. Tài liệu tham khảo:

  1. Phạm Đức Chương, Cao Văn, Từ Quang Hiển, Nguyễn Thị Kim Lan (2003), Giáo trình dược lý học thú y, NXB Nông nghiệp.
  2. Phạm Khắc Hiếu (2009), Giáo trình dược lý học thú y, NXB Giáo dục Việt Nam
  3. Phạm Sỹ Lăng, Lê Thị Tài (1997), Thuốc điều trị và vacxin sử dụng trong thú y, NXB Nông nghiệp.
  4. Bùi Thị Tho (2003), Thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử dụng trong chăn nuôi, NXB Hà Nội.
  5. Mai Tất Tố (2007), Dược lý học tập 1, NXB Y học.

9. Cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa Chăn nuôi Thú y

Thạc sĩ

2

Nguyễn Quang Tính

Phòng CTHSSV

PGS.TS

 

                                                   Thái Nguyên, ngày    tháng     năm 2017

Trưởng khoa    

 

 

TS. Phan Thị Hồng Phúc                              

Trưởng Bộ môn

 

 

TS. Nguyễn Thị Ngân                  

Giảng viên

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương