Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Môn Khai thác dược liệu tự nhiên

Tài liệu tham khảo môn Khai thác dược liệu tự nhiên

  1. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (tập 1), Nxb Khoa hoc và kỹ thuật.
  2. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (tập 2), Nxb Khoa hoc và kỹ thuật.
  3. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (tập 3), Nxb Khoa hoc và kỹ thuật.
  4. Lê Thị Diên (ch.b), Võ Thị Minh Phương, Lê Thái Hùng..., (2014), Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế, NXB Nông nghiệp.
  5. Trần Văn Sung, Trịnh Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Hoàng Anh (2011), c hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.