Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ dược học Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn Sinh dược học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

BỘ MÔN DƯỢC LÝ & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: Sinh dược học

- Mã số học phần: BPH231

- Số tín chỉ: 03

- Tính chất của học phần: Bắt buộc  

- Học phần thay thế, tương đương:

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Dược - Thú y

2. Phân bổ thời gian học tập: 

- Số tiết học lý thuyết trên lớp:  41 tiết

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:  tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 04 tiết

- Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết

3. Đánh giá học phần

- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Hóa sinh đại cương, Sinh lý động vật, Tổ chức và phôi thai học.

- Học phần song hành: Công nghệ sản xuất và sử dụng vắc xin, Dịch tễ học thú y, ...

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần

5.1. Kiến thức:

Nắm được những kiến thức cơ bản về sinh dược học của các dạng thuốc như thuốc tiêm, thuốc đạn, thuốc thể rắn dùng để uống, thuốc dạng mỡ, thuốc nhãn khoa, thuốc dùng theo đường hô hấp

5.2. Kỹ năng:

Có thể nắm vững những kiến thức về sinh dược học của thuốc để vận dụng linh hoạt các thuốc trong điều trị bệnh có hiệu quả cho vật nuôi.

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp giảng dạy

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SINH DƯỢC HỌC

5

 

1.1

Quá trình sinh dược học

Phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

1.2

Sinh khả dụng và cách đánh giá

1.3

Tương đương sinh học

1.4

Các yếu tố thuộc về dược chất ảnh hưởng đến sinh khả dụng

1.5

Các yếu tố thuộc về người dùng thuốc ảnh hưởng đến sinh khả dụng

Chương 2: SINH DƯỢC HỌC THUỐC TIÊM

6

Phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, trực quan bằng hình ảnh minh họa

2.1

Đường tiêm thuốc và sự hấp thu dược chất từ thuốc tiêm

2.2

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc tiêm

2.3

Đánh giá sinh khả dụng của thuốc tiêm

 

 

Chương 3: SINH DƯỢC HỌC THUỐC NHÃN KHOA

6

Phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, trực quan bằng hình ảnh minh họa

3.1

Dùng thuốc trong điều trị bệnh về mắt

3.2

Các yếu tố cản trở sự hấp thu dược chất từ thuốc nhãn khoa dùng tại chỗ

3.3

Sinh khả dụng của thuốc nhãn khoa dùng tại chỗ

3.4

Những giải pháp cải thiện sinh khả dụng của thuốc nhãn khoa

3.5

Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng của thuốc nhãn khoa

Chương 4: SINH DƯỢC HỌC THUỐC DÙNG THEO ĐƯỜNG HÔ HẤP

6

 

Phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, trực quan bằng hình ảnh minh họa

 

4.1

Đặc điểm giải phẫu sinh lý của đường hô hấp liên quan đến sự hấp thu thuốc

4.2

Đặc điểm hấp thu thuốc dùng theo đường hô hấp và các yếu tố ảnh hưởng

4.3

Các mô hình thực nghiệm đánh giá sinh khả dụng của thuốc dùng theo đường hô hấp

4.4

Nghiên cứu thiết kế công thức phun mù đảm bảo sinh khả dụng

Chương 5: SINH DƯỢC HỌC THUỐC ĐẠN

5

Phương pháp thảo luận nhóm, thuyết trình có hình ảnh minh họa, phát vấn

5.1

Những điểm cơ bản về thuốc đạn

5.2

Sự hấp thu dược chất từ thuốc đạn

5.3

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu dược chất từ thuốc đạn

5.4

Đánh giá sinh khả dụng thuốc đạn

Chương 6: SINH DƯỢC HỌC CÁC DẠNG THUỐC RẮN DÙNG ĐỂ UỐNG

5

Phương pháp thảo luận nhóm, thuyết trình có hình ảnh minh họa, phát vấn

6.1

Đại cương về các dạng thuốc rắn

6.2

Sinh dược học viên nén

6.3

Sinh dược học nang cứng

Chương 7: SINH DƯỢC HỌC THUỐC MỠ

4

Phương pháp thảo luận nhóm, thuyết trình có hình ảnh minh họa, phát vấn

 

7.1

Đại cương về các dạng thuốc mỡ

7.2

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu thuốc qua da

7.3

Phương pháp nghiên cứu

 

THỰC HÀNH

4

 

Bài 1

Đánh giá sinh khả dụng của thuốc tiêm

2

 

Bài 2

 Đánh giá sinh khả dụng của thuốc uống

2

 

7. Tài liệu học tập:

     - Bài giảng Sinh dược học (2013), Trường Đại học y dược Thái Nguyên.

8. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Tử An, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền, Chu Thị Lộc, Nguyễn Thị Kiều Anh (2005), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học.

 2. Hoàng Minh Châu, Lê Quan Nghiệm, Lê Hậu, Nguyễn Nhật Thành (2007), Công nghệ bào chế dược phẩm, Nhà xuất bản giáo dục.

3. Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (2006), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

4. Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long (2008), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 2, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Từ Minh Koóng, Nguyễn Đình Luyện (2015), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 1, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 

9. Cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa CNTY

Thạc sĩ

2

Nguyễn Quang Tính

Phòng CTHSSV

Tiến sĩ

3

Trần Văn Tuấn

ĐH Y Dược TN

Tiến sĩ

4

Đồng Anh Huy

ĐH Y Dược TN

Thạc sĩ

Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2017

P. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

 

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

 

 

TS. Nguyễn Thị Ngân

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương