Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nông Thị Xuân
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nông Thị Xuân

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm

Di động:

Email: nongthixuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nongthixuan

Name: Nông Thị Xuân

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: nongthixuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nongthixuan


* Personal Information:

NONG THI XUAN\Female\Vietnamese

 

* Employment: 

⦁ Period of employment     :    October, 2011- Present
⦁ Institution                           :    Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

⦁ Position                              :    Lecturer 


* Educational Background:

⦁  Enrolled in a PhD program since September 2017 in Taiwan
⦁ 2012 -  2014       :  Master of studies of Ho Chi Minh’s Thoughts- Ho Chi Minh National Academy of Politics, Hanoi, Vietnam.
⦁ 2007 - 2011        :  Bachelor of Educational Politics- Thai Nguyen University of Education, Vietnam.

 

* Foreign languages:          
⦁    English          :    B2
⦁    Chinese         :    Basic Conversation 

 

* Research interests: Ho Chi Minh's Thoughts, educational policy, human intention and behaviour.
* Publications: 2 international articles (Scopus & ESCI/Q1; SSCI/Q2), 3 Vietnamese articles;

 Besides, I presented at both  national and international conferences.