Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phan Đình Binh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phan Đình Binh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp; Chức vụ: Phó trưởng khoa

Địa chỉ: Khoa Quản lý Tài nguyên

Di động: 0984941626

Email: phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn

Name: Phan Đình Binh

Degree: Ph.D.

Title: Asso. Professor and Senior Lecturer; Position: Vice Dean

Office Address: Faculty of Resources management

Tel: 0984941626

Email: phandinhbinh@tuaf.edu.vn

Website: www.tuaf.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO/Education background

Tên Trường, tổ chức /University name

Chuyên ngành/Major

Bằng cấp/Degree obtained

Năm nhận /Year Obtained

ĐH Nông lâm Thái Nguyên/Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Quản lý đất đai/Land Management

Kỹ sư/Bachelor of Science

1999

ĐH Nông nghiệp Hà Nội/Ha Noi University of Agriculture

Quản lý đất đai/Land Management and Rural planning

Thạc sĩ/Master of Science in Agriculture

2004

Viện ĐH Mở hà Nội/Ha Noi Open University

Tiếng Anh/English

Cử nhân Anh văn/Bachelor of Art in English

2006

National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Quản lý Tài nguyên và Môi trường/Resources and Environmental Management

Tiến sĩ/Doctoral Degree in Resources and Environmental Management

2011

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước/The State Council for Professor Title of Vietnam

Quản lý Tài nguyên và Môi trường/Resources and Environmental Management

Phó Giáo sư/ Associate Professor

10/2015

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Công tác tổ chức

Cử nhân Chính trị/Cao cấp lý luận chính trị

2019