Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình đã và đang thực hiện

STT

Tên

Năm

Vai trò

1

Trồng thử nghiệm một số loài cây bản địa tại khu thực hành thức nghiệm Khoa Lâm Nghiệp trương Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

2015

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu đặc điểm sing học cây Bương Lông Điện Biên tại tỉnh Điện Biên

2014-2016

Thành viên

3

Phân tích chuỗi giá trị thị trường các sản phẩm từ cây Sơn Tra tại Yên Bái

2015

Thư Ký