Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đề cương môn học Quản lý môi trường

 

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TN

KHOA LÂM NGHIỆP

BỘ MÔN ĐTQH RỪNG

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2008

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Đào tạo theo tín chỉ

 

1. Tên môn học: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Evironmental Management)

- Mã số học phần: EMA321

- Số tín chỉ: 02

- Tính chất: Bắt buộc

- Trình độ cho sinh viên năm thứ 3

- Học phần thay thế: Đánh giá tác động môi trường

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng

2. Phân bố thời gian trong học kỳ

 - Số tiết lý thuyết: 36 tiết

- Số tiết thảo luận: 12tiết

- Sinh viên tự học …..

3. Đánh giá

- Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần

- Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ

- Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần

4. Điều kiện học

- Học phần tiên quyết: Khoa học tài nguyên, rừng và môi trường

- Học phần trước: Lâm sinh, Điều tra rừng, GIS trong NLN

- Học phần song hành; Quản lý lưu vực, Quy hoạch Lâm nghiệp

5. Mục tiêu học phần

            Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong quản lý môi trường nói chung và quản lý môi trường rừng nói riêng.

6. Mô tả tóm tắt học phần

Chương 1: Mở đầu: Trình bày các khái niệm về quản lý môi trường; định nghĩa về quản lý môi trường; các mục tiêu của công tác quản lý môi trường; các nguyên tắc quản lý môi trường; và nội dung và chức năng của công tác quản lý môi trường.

Chương 2: Cơ sở khoa học của quản lý môi trường: Trình bày các khái niệm cơ bản về môi trường, phân loại môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, các chức năng môi trường; ô nhiểm môi trường và sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên; cơ sở khoa học công tác quản lý môi trường.

Chương 3. Các phương pháp trong quản lý môi trường: Trình bày một số công cụ trong quản lý môi trường

Chương 4: Quản lý môi trường lâm nghiệp: Trình bày Khái niệm quản lý môi trường lâm nghiệp; nôi dung quản lý môi trường trong quá trình sản xuất lâm nghiệp.

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

TT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp giảng dạy

 

CHƯƠNG : MỞ ĐẦU

4

 

1.1

 Khái niệm về quản lý môi trường

1

Thuyết trình + Phát vấn

1.2

 Các mục tiêu của công tác quản lý môi trường

1.3

 Các nguyên tắc quản lý môi trường

1

1.4

 Nội dung và chức năng của quản lý môi trường

2

Thuyết trình + Đọc tài liệu

 

CHƯƠNG 2:  CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

8

 

2.1

 Khái niệm và phân loại môi trường

 

 

2.1.1

 Khái niệm về môi trường

 

1

Thuyết trình + Phát vấn

2.1.2

 Phân loại môi trường

2.1.3

Quan hệ giữa môi trường và phát triển

1

2.1.4

Các chức năng của môi trường

1

Thuyết trình + Đọc tài liệu

2.2

Quản lý môi trường

5

 

2.2.1

Cở sở khoa học xã hội

2

Thuyết trình + Phát vấn

2.2.2.

Cơ sở khoa học công nghệ của quản lý môi trường

1

Thuyết trình + Đọc tài liệu

2.2.3

 Cơ sở pháp luật của quản lý môi trường

2

 

CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.

14

 

3.1.

Khái niệm về công cụ quản lý môi trường

3

Thuyết trình + Phát vấn

3.2

Phân loại công cụ quản lý môi trường

3.3.

Các công luật pháp trong quản lý môi trường

3.4.

Phân tích, đánh gía và quy hoạch môi trường

3

3.4.1

Phân tích môi trường

3.4.2

Đánh giá tác động môi trường

3.4.3

          Kiểm toán môi trường

3.4.4

          Quy hoạch môi trường

3.5

   Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

2

Thuyết trình

3.6.

 Truyền thông thông tin môi trường

2

 

3.6.1

 Những vấn đề chung về truyền thông môi trường

Thuyết trình + Đọc tài liệu

3.6.2

   Các cách tiếp cận xây dựng hệ thống TTMT

Thuyết trình

3.6.3.

     Các mô hình/ kênh TTMT

Đọc tài liệu + Thảo luận nhóm

3.6.4

 Một số mô hình truyền thông môi trường thích hợp

3.6.5

       Các hình thức tuyền thông môi trường

3.7

 Giáo dục môi trường

1

Thuyết trình + Phát vấn

 

Thảo luận: Lập kế hoạch quản lý môi trường

3

 

 

CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ  VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÂM NGHIỆP

 

4

 

4.1

Khái niệm quản lý môi trường lâm nghiệp

1

Thuyết trình

4.2

 Nội dung quản lý môi trường trong quá trình sản xuất lâm nghiệp

 

 

Đọc tài liệu trước

 

+ Thảo luận nhóm

4.2.1

 Quản lý nguồn tài nguyên đất rừng

 

 

3

4.2.2

Quản lý nguồn tài nguyên rừng

4.2.3

 Quản lý nguồn tài nguyên nước

4.2.4

 Quản lý quá trình chế biến trong sản xuất lâm nghiệp

4.2.5

 Giám sát  và đánh giá sự tác động môi trường của các dự án  lâm nghiệp

7. Tài liệu học tập

            Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Tiến và Đặng Thị Thu Hà (2010) Bài giảng Quản lý môi trường, Bài giảng Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng, khoa lâm nghiệp, trường ĐH nông lâm Thái Nguyên.

8. Tài liệu tham khảo

8.1. Đặng Hoàng Dũng (1997), Định chế Quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường, NXB Thống Kê

8.2. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam, Chính Phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam và Dự án của Quỹ Môi trường toàn cầu VIE/91G31.1995

8.3. Lê Trình (1997), Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, NXB Khoa học KT

8.4. Cẩm nang lâm nghiệp chương 4, Khuôn khổ pháp lý Lâm Nghiệp

9. Cán bộ giảng dạy

TT

Họ và tên

Đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Trần Thị Thu Hà

Khoa Lâm nghiệp

Tiến sỹ, GVC

2

Trần Thị Hương Giang

Khoa Lâm nghiệp

Thạc sỹ, GV

3

Đặng Thị Thu Hà

Khoa Lâm nghiệp

Thạc sỹ, GV

 

Trưởng khoa

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

Giảng viên

 

 

Trần Thị Hương Giang