Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Việt Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: Phát triển cộng đồng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Học phần: Phát triển cộng đồng

Số tín chỉ: 2 tín chỉ

Mã số học phần: CDE221

Dowload