Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Việt Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: Dân số và phát triển nông thôn

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Học phần: Dân số và phát triển nông thôn
Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Mã số học phần: PRD 321

Dowload