Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Việt Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: Đánh giá nông thôn

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Học phần: Đánh giá nông thôn
Số tín chỉ: 02
Mã số: RAS221
dowload