Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đỗ Xuân Luận
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đỗ Xuân Luận

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: PGS, Trưởng BM

Địa chỉ: Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

Di động: (+84)987807896

Email: doxuanluan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/a-xua-n-lua-n

Name: Đỗ Xuân Luận

Degree: PhD

Title: Lecturer, Head of Agricultural Economics Department

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development (FERD)

Tel: (+84)987807896

Email: doxuanluan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/a-xua-n-lua-n

1. General introduction

 

Do Xuan Luan graduated from the Ha Noi National Economic University (NEU) in 2005 with a Bachelor's degree in agricultural economics and rural development. In 2007, he studied at the Thai Nguyen University of Economics and Business Administration (TUEBA), where he graduated with a Master's degree in agricultural economics in 2009. From 2007 to 2011, he worked as a lecturer with the faculty of economics and rural development at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF). In 2011, he was awarded a Vietnamese govermental scholarship to pursue his Ph.D in "Agricultural economics and Related Sciences" in the institute of Project and Regional Planning of Justus Liebig University of Giessen, Germany. He completed his Ph.D in 2015 and is currently working at the faculty of agricultural economics and rural development (FERD).

 

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-7641-3261

Scopus ID: 56985695600

 

2. Interest fields of research

  • Rural finance;
  • Value Chain Analysis;
  • Impact evaluation;
  • Efficiency and productivity analysis;
  • Evaluating non-market goods.
  •  

3. Interest subjects of teaching

 

Principles of economics;

Environmental economics;

Consumer economics;

Rural development policy;

Methods of research;

Introductory statistics & econometrics.


4. Publications

4.1 Articles in Vietnamese 

 

Đỗ Xuân Luận, Trần Văn Quyết, Trần Văn Nguyện, Lý Thị Thùy Dương (2021), “Tiếp cận dịch vụ ngân hàng số của hộ kinh doanh du lịch cộng đồng ở Tây Bắc, Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển (ISSN: 1859-0012); NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân; Số 292, tháng 10/2021, trang 78-88; https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-292/muc-luc-632/tiep-can-dich-vu-ngan-hang-so-cua-ho-kinh-doanh-du-lich-cong-dong-o-tay-bac-viet-nam.380564.aspx

Đỗ Xuân Luận, Dương Hoài An, Trần Mạnh Hải & Phạm Thái Thủy (2021), “ICTs thúc đẩy tiếp cận tín dụng ngân hàng của các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng ở Tây Bắc: Hàm ý chính sách kết nối cung - cầu dịch vụ ngân hàng số ở nông thôn Việt  Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (ISSN: 2615-9104); NXB Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh; Số 3 năm 2021; Trang 22-41; http://www.jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/613c229a-39e8-4e88-aae1-d2506452fd9e/JABES-2021-5-   V93.pdf

Đỗ Xuân Luận, Bùi Văn Phong (2021). "Tiếp cận các dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số: Trường hợp các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng tại Mai Châu, Hoà Bình". Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên; Số 226 (17); Trang 152-159;  https://vjol.info.vn/index.php/tnu/article/view/63905

Hồ Văn Bắc, Đỗ Xuân Luận (2021). "Hiệu quả kỹ thuật và nhân tố ảnh hưởng đến nông hộ trồng xoài tại Sơn La, Việt Nam".  Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên; Số 226 (17); Trang 25-31; https://vjol.info.vn/index.php/tnu/article/view/63059/53133

Phạm Thị Huệ, Đỗ Xuân Luận (2021). "Phương thức cho vay uỷ thác tín dụng ngân hàng chính sách xã hội qua Hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quang Ninh". Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐH Thái Nguyên; Số 226 (17); Trang 32-40; 

https://vjol.info.vn/index.php/tnu/article/view/63060

Bùi Thị Thanh Tâm, Đỗ Xuân Luận, Vi Văn Ngọc (2021), "Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cây mận ở quy mô nông hộ trên địa bàn huyện Yên Châu- tỉnh Sơn La", Tạp chí Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Số 19 tháng 12 năm 2021, Trang 65-69;  http://tapchi.tueba.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/Bui-Thi-Thanh-Tam.pdf

Hồ Văn Bắc, Hà Quang Trung, Nguyễn Văn Tâm, Đỗ Xuân Luận, Phạm Thanh Huyền (2021). "Nhân tố ảnh hưởng lựa chọn kênh phân phối của nông hộ sản xuất hàng hóa khu vực tây Bắc Việt Nam", Tạp chí Khoa học Thương Mại,  Số, Trang 24-31, Số 155, Tháng 7/2021.  https://tckhtm.tmu.edu.vn/vi/cac-so-tap-chi/nam-2021/ho-van-bac-ha-quang-trung-nguyen-van-tam-do-xuan-luan-va-pham-thi-thanh-huyen-nhan-to-anh-huong-lua-chon-kenh-phan-phoi-cua-ho-san-xuat-hang-hoa-khu-vuc-tay-bac-viet-nam-327.html

Đỗ Xuân Luận, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thị Dung (2020). Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo và phụ nữ tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 12, tháng 04/2020, trang 59-63. ISSN 0866-7120. NXB: Bộ kế hoạch và Đầu tư. 

Đỗ Xuân Luận, Lưu Thị Bích Hiền (2020). Cho vay qua Hội nông dân giúp khắc phục bất cân xứng thông tin và tăng cường tín dụng nông nghiệp tại Bắc Kạn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 09, tháng 03/2020, trang 8-13. ISSN 0866-7120. NXB: Bộ kế hoạch và Đầu tư. 

Đỗ Xuân Luận (2020). Điện thoại thông minh thúc đẩy tiếp cận tín dụng của hộ gia đình ở Tây Bắc, Việt Nam: Hàm ý chính sách ứng dụng công nghệ số trong thúc đẩy tài chính toàn diện ở nông thôn.Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, e-ISSN: 2515-964X. Năm thứ. 30(11) . Tháng 11/2019. Online: 10 March 2020. NXB Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

Đỗ Xuân Luận, Hà Quang Trung, Nguyễn Thị Yến, Dương Hoài An (2019), Yếu tố ảnh hưởng đến sở hữu tài khoản chính thức của hộ nông thôn tỉnh Yên Bái, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung  du, miền núi phía Bắc tháng 11–2019, Trang: 228-237.  

Đỗ Xuân Luận, Đỗ Minh Khang (2019), Kết nối cung - cầu tín dụng chính thức nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 268, tháng 10 năm 2019, tr. 82- 92. 

Do Xuan Luan, Do Thu Dung (2019), Access to formal credit in farm product value chain development: Motivation for agricultural restructuring in Northwestern Vietnam, Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES), e-ISSN: 2515-964X (Emerald), p- ISSN 2615-9104, No 10/2018, page 5-27. online available on 21 Jan 2019, http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?volume_id=bf3fd23d-baff-8df9-e3ea-35bad66d5d40[ Đỗ Xuân Luận, Đỗ Thu Dung (2019), Tiếp cận tín dụng chính thức trong phát triển chuỗi giá trị nông sản: Động lực cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam; Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Số tháng 10/2018; Bản điện tử tháng 1/2019.e-ISSN: 2515-964X (Emerald), p-ISSN 2615-9104, trang 05-27.

Dương Hoài An, Hoàng Văn Cường, Đỗ Xuân Luận, Nông Ngọc Hưng (2018), Determinants of Household Income of Star Anise Growers in Binh Gia District, Lang Son Province: A Panel – Data Analysis, Journal of Economics and Business Administration, ISSN: 2525 – 2569, Số 08, tháng 12 năm 2018.

Dương Hoài An, Đào Quang Dũng, Đỗ Xuân Luận, Trần Quốc Tuấn (2018)  - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: Trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Journal of Economics and Business Administration). Determinants of household income and consumption in the North West of Vietnam: the case of ethnic minority households in Luc Yen district, Yen Bai province, VietnamSố tháng 07, tháng 9 năm 2018. Chỉ số ISSN: 2525 – 2569    

Dương Hoài An, Cù A Gia, Đỗ Xuân Luận, Nông Ngọc Hưng (2018) - Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận tam hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: Bằng chứng từ chỉ số Malmquist. Accessing the efficiency of Tam Hoa plum growers in Bac Ha district, Lao Cai province, Vietnam: Evidence from Malmquist Index,Tạp chí  Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Journal of Economics and Business Administration).Số tháng 07, tháng 9 năm 2018. Chỉ số ISSN: 2525 – 2569   

Do Xuan Luan, Bui Thanh Van, Ha Quang Trung, Duong Hoai An, Do Minh Khang (2018), Access to formal credit by cinnamon households in Van Yen district, Yen Bai province: Evidence from the method of Bayesian Model Average (BMA), Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, ISSN 1859-4581. Sustainable Agriculture Development in the Northern Mountainous Regions, November 2018. Page 267-275.

Do Xuan Luan (2018), The role of Agricultural Cooperatives in Improving Household Income: A case Study of Tan Huong Tea Cooperative, Tan Cuong Tea Area, Thai Nguyen province, Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, Ministry of Agriculture    and Rural Development, No 17/2018. ISSN 1859-4581. Page: 13-21. 

Do Xuan Luan, Ha Quang Trung, Dong Thanh Hoan, Hoang Trung Vinh (2018): Analyze the technical efficiency of growing seedless persimmons in Ba Be district, Bac Kan province.Economy and Forecast Review, Volume 27 (673), 9/2018. ISSN 0866-7120; http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-12589-gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-27-673.html; 

Do Xuan Luan, Vu Thi Thuy (2018). An Analysis of the Determinants of Credit Access Constraints by VAC Farming Households in Tam Duong District, Vinh Phuc Province, Journal of Economics and Development (JED), Page 80-90, Volume 253, July 2018, ISSN 1859-0012, the National Economics University, Vietnam; http://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-253/muc-luc-18/phan-tich-nhung-rao-can-tiep-can-tin-dung-cua-nong-ho-vac-tai-huyen-tam-duong-tinh-vinh-phuc.378914.aspx

Bui Thi Thanh Tam, Ha Quang Trung, Do Xuan Luan (2018) - Solutions for sustainable poverty reduction based on the multidimensional approach in Thai Nguyen province, Journal of Economics and Business Administration, ISSN: 2525 – 569,  

Do Xuan Luan,  Do Thi Van Huong; Tran Dang Viet (2018). Determinants of credit access constraints by agro-forestry farm households in Phu Ninh district, Phu Tho province, Vietnam, Economic management review, No. 87, Mar. & Apr./ 2018, Central Institute for Economic Management. ISSN:1859-039X; 

Do Xuan Luan (2018), Methods to evaluate determinants of access to agricultural and rural credit, Economy and Forecast Review, Volume 3 1/2018 (679), Page 31-35.  1/2018. ISSN 0866-7120; 

Bui Dinh Hoa; Lo Van Tien, Do Xuan Luan, Bui Thi Thanh Tam (2017) Identifying the willingness to build a collective brand of coffee in Muong Ang district, Dien Bien province, Vietnam  Journal of Economics and Business Administration, Volume 04, December 2017, ISSN: 2525 –2569

Siegfried Bauer, Nguyen Thi Lan Anh, Do Xuan Luan. (2014). Using Principal Component Analysis to Assess the Poverty Outreach of Microfinance Institutions”, Journal of Economics Research, Volume 2 (429), 02-2014, Vietnam Institute of Economics, Ha Noi Capital.

Duong Thanh Tinh, Do Xuan Luan (2014). Impact Evaluation of a rural development project employing Propensity Score Matching (PSM).  Economy and Forecast Review, Volume 3 (539), Page 55-58.  2/2013. ISSN 0866-7120

Do Xuan Luan (2012).  Assessment of farmer satisfaction toward the microfinance services of Microfinance Fund and Community Development in Ha Noi city.  Journal of Science and Technology, No 03, Page 145-150 , 26.3.2013, Thai Nguyen University, Vietnam.

Do Xuan Luan (2012).  Developing brick manufacture in the direction of environmentally friendliness for rural areas of Pho Yen district, Journal of Science and Technology, No 06, Volum 82:p.133-138,  Thai Nguyen University, Vietnam.

Do Xuan Luan (2012).  Developing pig farms in the direction of environmentally friendliness for rural areas of Pho Yen district, Thai Nguyen province, Journal of Science and Technology, No 06, Volum 82: p.121-126, Thai Nguyen University, Vietnam.

4.2 Articles in English

 

Do Xuan Luan, Tran Manh Hai, Duong Hoai An, Pham Thai Thuy (2022). "Transformation of Heritage into Assets for Income Enhancement: Access to Bank Credit for Vietnamese Community-based Tourism Homestays. International Journal of Rural Management, 09730052221101671"., https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09730052221101671

Diep Thanh Tung, Le Thi Thu Diem, Do Xuan Luan and Nguyen Hoang Khanh Linh (2022),  "The National Target Program for New Rural Development in Vietnam: An Understanding of People’s Participation and Its  Determinants", Sustainability 2022, 14, 12140. https://doi.org/10.3390/su141912140 

Do Xuan Luan (2021),  "Does the method of entrusted lending via farmer-based unions facilitate low-income households’ access to bank credit? Evidence from Northwestern Vietnam"; TNU Journal of Science and Technology;  published online at http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/79

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2943

Do Xuan Luan (2019), "Motivation and barriers to access to formal credit of primary cinnamon producers from the perspective of value chain development in Northwestern Vietnam", Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JADEE-01-2019-0003

Do Xuan Luan (2019), "Bridging the credit gap for sustainable medicinal plant value chain development in Northwestern Vietnam", Agricultural Finance Review, Vol. 79 No. 4, pp. 443-466. https://doi.org/10.1108/AFR-07-2018-0061

Do Xuan Luan & Kingsbury, A. J. (2019). Thinking beyond collateral in value chain lending: access to bank credit for smallholder Vietnamese bamboo and cinnamon farmers. International Food and Agribusiness Management Review, 1-22.

Do Xuan Luan, Diep Thanh Tung (2019). Formal credit inclusion within one-commune-one-product (OCOP) in the agricultural restructuring strategy of northwestern  Vietnam, Economics and Sociology, (ISSN 2306-3459 Online, ISSN 2071-789X Print); doi:10.14254/2071-789X.2019/12-2/6 

Nguyen Thi Lan Anh, Dao Thi Huong, Do Xuan Luan, Do Thuy Ninh (2017), Determinants of tea value chain linkages in Thai Nguyen province, Vietnam, International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Vol. V, Issue 9, September 2017, ISSN 2348 0386;

Do Xuan Luan, & Siegfried Bauer. (2016). Does credit access affect household income homogeneously across different groups of credit recipients? Evidence from rural Vietnam. Journal of Rural Studies, 47, Part A, 186-203

Do Xuan Luan, Siegfried Bauer , Kühl, R. (2016). Income Impacts of Credit on Accessed Households in Rural Vietnam: Do Various Credit Sources Perform Differently? AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(1), 57.

Do Xuan Luan, Nguyen Thanh Vu, Kieu Thi Thu Huong, Duong Thi Thu Hang, Siegfried Bauer (2016). Is Access to Agribank Credit an Effective Tool in Improving Household Income? Evidence from the Northern Mountainous Region of Vietnam. Asian Social Science, 12(8), 110. 

Do Xuan Luan, Siegfried Bauer & Nguyen Thi Lan Anh. (2015). Poverty targeting and income impact of subsidised credit on accessed households in the Northern Mountainous Region of Vietnam. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (JARTS), 116(2), 173-186. 

Do Xuan Luan, & Nguyen Thi Lan Anh. (2015). Credit Access in the Northern Mountainous Region of Vietnam: Do Ethnic Minorities Matter? International Journal of Economics and Finance, 7(6), 166.

Do Xuan Luan (2015). Microcredit and Poverty Reduction: A Case Study of Microfinance   Fund for Community Development in Northern Vietnam, Journal of Agricultural Science 8  ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760


4.3 Articles in international conferences

Do Xuan Luan, & Siegfried Bauer. (2014). Preferential Microcredit and Poverty Outreach in the Northwestern Mountainous Region of Vietnam. Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development organised by the Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-3-9801686-7-0

Do Xuan Luan, Siegfried Bauer & Kieu Thi Thu Huong. (2014). Impact of access to agricultural extension services on tea household’s income in the Northern Region of Vietnam, Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development organised by the Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-3-9801686-7-0

Do Xuan Luan,  Kieu Thi Thu Huong, Bui Thi Minh Hang; Household borrowings in the context of shocks in the Northern Mountainous Region of Vietnam; Agricultural Vulnerabilities and strategies on adaptation to climate change, DAAD & German Alumni, An Giang University, Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam, November 15-18th 2016

4.4 Books

Do Xuan Luan (2015), Access to Credit and Household Income in the Northern Mountains of Vietnam, in Farming and Rural Systems Economics, Vol 156, Margraf Publisher, Germany, SBN/EAN: 9783823617167.

Do Xuan Luan (2019), Incentives and Constraints to Access to Formal Credit of Smallholder Farmers in Northwestern Vietnam: Insights from the perspective of Value Chain Development, Thai Nguyen University of Publishing House, ISBN

           978-604-915-863-6

5 Award

Overall doctoral certificate in Agricultural economics in Germany and Austria

6 Interest sortwares of data treament

Stata

R-statistics

Gams

7. Conference attendance

Time

Name of conference

Place

25-28 February 2008

Rural Research Methods using sustainable livelihoods framework (SLF)

Hanoi capital, Vietnam

30 March 2010

“Sustainable farming system development in the Northern Moutainous Region of Vietnam”

Co-organised by RUDEC (Rural Development Center); Actionaid Vietnam and TUAF

Meeting room 2, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

June 2010

Writing skills for international scientific articles and papers

Thai Nguyen University, Vietnam

24/08/2010 to 12/09/2010

Training courses on innovative teaching methods

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

28 June 2011

Sharing workshop “Improvement of the economic Sustainability of Natural Forest Management in the Tropics”, Vietnam, 2011-2013

4th floor, 16 Thuy Khue St. Tay Ho, Hanoi; MOED, Hanoi

17 September, 2013 - 19 September, 2013

Tropentag 2013 - Agricultural development within the rural-urban continuum

University of Hohenheim

Garbenstraße 30

Stuttgart, Germany

 

September 17 - 19, 2014

Tropentag 2014: Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources

Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic

 

November 15-18, 2016

Agricultural Vulnerabilities and strategies on adaptation to climate change, DAAD & German Alumni

An Giang University, Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam,

November 3-4, 2016

EU-Higher Education Cooperation between
Germany and South-East Asia

Vietnamese-German Centre, Trung Tam Viet-Duc, Hanoi University of
Science and Technology, Dai Co Viet / Tran Dai Nghia, Hanoi

September, 9-10 2016

“Reintegration into domestic job markets – Vietnam”

Vietnamese-German Centre, Trung Tam Viet-Duc, Hanoi University of
Science and Technology, Dai Co Viet / Tran Dai Nghia, Hanoi

November 10-11, 2016

Training and Research on forestry in the context of climate change and REDD+ implementation in Vietnam

 

University of Forestry, Xuan Mai, Hanoi.

November 25-27, 2016

 

 

 

AuthorAID train-the-trainers workshop on teaching research writing at Thai Nguyen University (TNU)

 

Tam Dao, Ha Noi

 

 

 

28-29 March 2017

“Planning for human resouce development of universities in Northwest Highlands of Vietnam

Co-organised by Aus4skills Australia and Tay Bac University of Vietnam

Conference room 304, 2nd floor- Library, TayBac University

28-31 March 2017

“Quantitative Analysis Course on Economic efficiency of livestock production of households”

Organised by FAO representation in Vietnam

Hanoi, UNDP

June, 15, 2017

 

Advancing your research career in Europe: funding and fellowship opportunities for

researchers in Vietnam

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

 

June, 16, 2017

Effective proposal preparation for European postdoctoral research fellowships

 

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

 

 

July 14 – 19, 2017

Seminar workshop on

agricultural technologies and suistainable development in agriculture

 

Presentation a topic on:

“Fruit and Vegetables Value Chain in Vietnam”

Presentation on the occation of the visit of the Nepalese delegation to TUAF, Vietnam

 

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen city, Vietnam

July 31- August 06, 2017

Seminar Workshop on Value Chain Management of Paddy Crop in Vietnam

 

Presentation on:

“Value chain management of paddy crop in Vietnam”

Presentation on the occation of the visit of the Nepalese delegation to TUAF, Vietnam

 

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen city, Vietnam

30/9 and 1/10/2017

Cirriculum setting and development towards AUN-QA standards.

 

Thai Nguyen University, Vietnam

6/10/2017

Training workshop on regulations and sponsor programs of Nafosted

Ha Noi University of Science and Technology

20/10/2017

“No Future without Education”

Organised by Alumniportal Deutschland Team

Presentation the outcome of a group discussion “Education for all Vietnamese people until 2030 may only be achieved if….”

Lotus Functon Room, 2nd Floor, The Hanoi Club Hotel

76 Yen Phu Street, Tay Ho District, Hanoi

28 February to 2 March 2018

Proposal Development Training Workshop

(APN- Asian Pacific Network for Global Climate Research)

37 Hung Vuong Convention Center, Ba Dinh district, Hanoi

19/9/2018

Làm gì để phát triển thị trường cho nông sản sạch (Diễn đàn chính sách Nông nghiệp (VAPF ) số 09

(Workshop: How to develop a market for organic farming products?)

Liên Minh Nông nghiệp,  VAPF, VEPR, Oxfarm

, KS Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

25/9-28/9/2018

Lớp đào tạo Cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018

(Training courses on One commune One Product 2018)

Ban chỉ đạo Trugn ương các chươn trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Văn Phòng điều phối Nông thôn mới Trung Ương

Số 639/VPĐP-OCOP

Khách sạn Đông Á Plaza, Số 668, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

22-26 April 2019 Second Value Chain Development Course SEARCA, College, Los Baños, Laguna, Philippines
19-21 December 2019 Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA  

TUAF

Trình bày: TS. Lý Thị Minh Châu; Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

27/11-26/12/2021 Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm năm 2021 cho giảng viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh

Trực truyến; Đại học TN theo khuôn khổ Đề án ngoại ngữ quốc gia

(Đã được cấp giấy chứng nhận số hiệu 00088, vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00088/2021 ngày 31/12/2021 của Giám đốc ĐHTN

April 16, 2022 – June 12, 2022 Online Sustainable Agriculture Course 

organized by the Office of International Affairs, NDHU sponsored by the Ministry of Education, ROC (Taiwan

files/users/doxuanluan@tuaf.edu.vn/Certificate_OIA_Vietnam_0027-0027.pdf

 

8. Ph.D courses attendence in agricultural economics

8.1 Economic theory and empirical methods

Nr

Title

Date

Instructors

Location

Type

CP

0100

Efficiency and Productivity Analysis 1 – Deterministic Approaches

10.4-13.4.2012

22.4-25.4.2014

Prof. Dr. Uwe Latacz-Lohmann, Dr. Supawat Rungsuriyawiboon

IAMO Halle / Saale, Germany

E

6

0200

Efficiency and Productivity Analysis 2 – Stochastic Approaches

26.3-30.3.2012

17.3-21.03.2014

Prof. Dr. Bernhard Brümmer, Prof. Dr. Johannes Sauer

Uni Göttingen, Germany

E

6

0300

Time Series Analysis: Applications in Agricultural and Food Economics

8.7-12.7.2013

14.7-18.7.2014

Prof. Dr. Jens-Peter Loy, Prof. Dr. Bernhard Brümmer, Prof. Dr. Stephan von Cramon-Taubadel

Uni Göttingen, Germany

E

6

0600

Theory and models for an integrated analysis of ecosystem services

6.7-10.7.2015

Prof. Dr. Klaus Müller, Dr. Claudia Sattler, Dr. Roelof Boumans, Dr. Peter Zander

ZALF Müncheberg, Germany

F

3

1100

Household Behaviour: Theory and Applications

5.5-9.5.2014

Prof. Dr. Michael Grings

Uni Halle, Germany

T

3

3000

Integrated Land Use Modelling

20.4-24.4.2015

Erwin Schmid, Martin Schönhart, Hermine Mitter, Mathias Kirchner

Uni BOKU, Wien, Austria

E

3

4100

Introduction to Geographic Information Systems and Spatial Data Analysis

26.1-30.1.2015

Dr. Daniel Müller, Dr. Alexander Prishchepov, Dr. Zhanli “Jerry” Sun, Florian Schierhorn, Kristin Leimer

IAMO Halle / Saale, Germany

E

3

4301

Consumer Behavior and Demand Analysis: Theory and Applications

29.7-2.8.2013

JProf. Xiaohua Yu

Uni Göttingen, Germany

T

3

4302

Consumer Economics: Theory and Application for Valuing Non-Market Goods

4.8-8.8.2014

JProf. Xiaohua Yu

Uni Göttingen, Germany

T

3

6000

The (Normative) Economics of Agricultural Policy: Theory and Applications

10.2-14.2.2014

Prof. Dr. Klaus Salhofer

TU München, Freising, Germany

T

3

6200

Agrarian Institutions, Contracts and Bargaining Models: Theory and Applications

19.8-23.8.2013

Prof. Dr. E.-A. Nuppenau, Dr. T.S. Amjath Babu

Uni Gießen, Germany

F

3

6300

Principles and Practices of Survey Research: Designing and Conducting Surveys

1.9-5.9.2014

Prof. Dr. Ulrich Hamm, Thomas Krikser

Uni Kassel, Witzenhausen, Germany

E

3

6500

Advanced Applied Econometrics

24.3-28.3.2014

Prof. Dr. Thomas Heckelei, Prof. Dr. Silke Hüttel

Uni Bonn, Germany

E

3

6700

Economic Modelling with the GAMS software

7.5-11.5.2012

8.6-11.6.2014

 

 

Prof. Dr. Bauer

Uni Gießen, Germany

E

3

7100

Implementation and Interpretation of Policy Scenarios in Partial Equilibrium Models of the Agricultural Sector

1.10-5.10.2012

Dr. Wolfgang Britz, Prof. Dr. Harald Grethe

Uni Hohenheim, Germany

E

3

7300

Computational Data Analysis and Statistics

28.9-2.10.2013

Dr. Ole Boysen

Uni Hohenheim, Germany

E

3

8.2 Elective modules

Nr

Title

Date

Instructors

Location

Type

CP

7000

Publishing and Writing Strategies for Agricultural Economists

11.3-15.3.2013

Prof. Dr. Roland Herrmann

Uni Gießen, Germany

Soft skill

3

 

8.3 Additional modules

Module title

Date

Instructors

University

Credit points

Academic Writing: Improving Language and Style

May 19

May 26

June 9

June 16, 2015

 

Dr. Imke Neumann

GGL seminar room nr. 24, Leihgesterner Weg 52, 35392 Giessen, Germany

16

Piracy as a Method: A rational Approach to Academic Argument

02 and 03 June, 2015

Professor James Arvanitakis, Dr Sonja Schillings, and Dr Martin Fredriksson

GCSC Building, Multifunktionsraum (MFR), University of Giessen, Germany

3 ECTS credit points

Open Access Publishing and the Open Access Policy of the JLU

22.6.2015

Eva Christina Glaser

the 5th floor of the chemistry department (Zweigbibliothek im Chemikum), Heinrich-Buff-Ring 58, 35392 Giessen , Germany

1

Searching for scientific literature with JUSTfind

6th, November

2014

Florian Ruckelshausen

University library

Otto-Behaghel-Str. 8

35394 Giessen, Germany

 

1

German Language Course of the Ph.D programme agricultural Economics and Related Sciences

Between the 11th of June 2012- 28th of September 2012

Hanna Bär

The Justus – Liebig – University of Giessen, Germany

510 Unterrichtseinheiten (UE)

 

 

Other academic activities

Thesis supervisor for students of the international programs

 

Names of students

Country

Thesis title

Note

Christine Anne Belen

Phillippines

Invasion Pattern of Pinus pinaster from plantations into bushland and wetlands in the Gnangara Mound, Western Australia

(Decision No 319/QD-DT, on 17 March 2017 by the rector of TUAF)

 

Juan Miguel D. Amara

Phillippines

Economic Assessement on Comprehensive Land Use and Solid Waste Management in Pila, Laguna, Phillippines

(Decision No 319/QD-DT, on 17 March 2017 by the rector of TUAF)

 

Katleen Czina V. Capistrano

Phillippines

Impact of Land Cover Change from Urbanization on Urban Heat Island Intensity of Makati City, Philippines

 

(Decision No 319/QD-DT, on 17 March 2017 by the rector of TUAF)

 

 

Thi đua, khen thưởng

 

- Danh hiệu thi đua

 

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016-2017 Lao động tiên tiến (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) Quyết định số 786/QĐ- TĐKT ngày 7/7/2017 của hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

2017-2018

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Quyết định số 927/QĐ- TĐKT ngày  3/7/2018 của hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

2018-2019

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

Quyết định số   941 /QĐ- TĐKT ngày  03/7 /2019 của hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

 

2019-2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số 585/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

 

- Hình thức khen thưởng

 

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016-2017 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Quyết định số 1806/QĐ- ĐHTN; ngày 30 tháng 8 năm 2017; Giám Đốc Đại học Thái Nguyên
2016-2017 Giấy khen của Ban chấp hành công đoàn Đại học Thái Nguyên Quyết định số 18/QĐ-KTCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2017; Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên

2018-2019

Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 1860/QĐ- ĐHTN ngày 30/8/2018 của Giám Đốc Đại học Thái Nguyên

2017-2019 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019. Quyết định số 4494/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ
Năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2018-2019 đến năm học 
2020-2021
QĐ 326/QĐ-BGDĐT ngày 21/1/2022 của Bộ GD&ĐT