Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Hải Anh

Giảng viên - Thạc sĩ kinh tế

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

(+84)944700138

vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Trần Việt Dũng

Thạc sĩ

0912549226

tranvietdung@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Minh Hà

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 26 - P.HVT -TPTN

0912804904

buithiminhha@tuaf.edu.vn

Dương Hoài An

Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84 961 088 743

duonghoaian@tuaf.edu.vn

Cù Ngọc Bắc

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0983758762

cungocbac@tuaf.edu.vn

Hồ Văn Bắc

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

(+84) 869 860 218

hovanbac@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0978.938.106

nguyenthigiang@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hiền

Phó Trưởng BM Quản trị và Kinh doanh, Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa KT&PTNT

0976932426

vuthihien@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

0866688561

doanthithanhhien@tuaf.edu.vn

Đỗ Trung Hiếu

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế & PTNT

0868102666

dotrunghieu@tuaf.edu.vn

Hà Thị Hòa

Giám đốc - TS

Trung tâm ADC

+84 967105284

hathihoa@tuaf.edu.vn

Dương Thị Thu Hoài

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84986.737.493

duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Bùi Xuân Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0869657333

buixuanhong@tuaf.edu.vn

Trần Lệ Thị Bích Hồng

Trưởng Bộ môn - Tiến sĩ

Khoa Kinh tế và PTNT

0982640119

tranthibichhong@tuaf.edu.vn