Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đinh Thị Kim Hoa

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa CNSH-CNTP DHNLTN

0983 844 268

dinhthikimhoa@tuaf.edu.vn

Vi Đại Lâm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Công nghệ sinh học-Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84968010313

vidailam@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Ngọc Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm

+84985415116

phamthingocmai@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Tuyết Mai

Giảng viên - Thạc sỹ

Bộ môn CNTP- Khoa CNSH&CNTP

0965 051 220

phamthituyetmai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đức Tuân

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

+66 809626399

nguyenductuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Đoàn

Giảng viên - thạc sỹ

Khoa công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm

0978 320 020

nguyenthidoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bảo

Thạc sĩ - Hoá sinh

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

09874373128

nguyenvanbao@tuaf.edu.vn

Ngô Xuân Bình

Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

ngoxuanbinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Bình

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

0977.966.445

nguyenvanbinhcnsh@tuaf.edu.vn

Trần Văn Chí

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa CNSH-CNTP

0965051219

tranvanchi@tuaf.edu.vn

Trịnh Thị Chung

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

+84-979044323

trinhthichung@tuaf.edu.vn

Dương Mạnh Cường

Giảng viên - Tiến sĩ

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

duongmanhcuong@tuaf.edu.vn

Dương Văn Cường

Giám đốc - PGS.TS

Trung tâm Nghiên cứu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

duongvancuong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên - PGS. TS

Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực Phẩm

(+84) 0963-425-300

nguyentiendung@tuaf.edu.vn