Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phạm Tùng Hương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0988053890

phamtunghuong1811@gmail.com

Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

0977759007

nguyenquochuy@tuaf.edu.vn

Trịnh Quang Huy

thạc sỹ

0912380262

trinhquanghuy@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Huyền

nguyenngochuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0985899475

nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thương Huyền

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

nguyenthithuonghuyen@tuaf.edu.vn

Nông Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

+84 912 477 913

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0988834550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Vương Vân Huyền

Giảng viên; Chức vụ: P.T.Phòng - Ths

Phòng Thanh tra - Pháp chế

0983.309.598

vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Khoa

Giảng viên - Thạc sỹ Khoa học Thực phẩm

Khoa CNSH-CNTP, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84973648682

duonghuukhoa@tuaf.edu.vn

Trần Minh Khương

giảng viên - thac sỹ

minh đức viêt yên bắc giang

0963750760

tranminhkhuong@tuaf.edu.vn

Cao Hoàng Khuyến

Giảng viên - NCS

Hương Nộn-Tam Nông-Phú Thọ

0978287108-0912103185

caohoangkhuyen@tuaf.edu.vn

Trần Trung Kiên

Giảng viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0983360276 - 0913339208

trantrungkien@tuaf.edu.vn

Từ Trung Kiên

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0902119828

tutrungkien@tuaf.edu.vn